Semináre k výzvam KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001

Pozvánka na semináre pre podnikateľov Granty na výskum, vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001: 16. 6. 2010 Banská Bystrica Kongres Hotel Dixon, Švermova 32 17. 6. 2010 Košice TeleDom, Vzdelávacie […]

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica piatok 10.3. 2017 / Bratislava Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava štvrtok 23.3.2017 /Banská Bystrica […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-13SP-1001: – 14. 03. 2011 – Košice Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208 – 15. […]

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach a Banskej Bystrici pripravili pre žiadateľov o NFP informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Termín a miesto konania: Košice, utorok 14. marec 2017 Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice Program: 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 10:00 – 10:10 Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice 10:10 – 12:00 […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách   Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu Kód […]

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v Bratislave

SIEA v spolupráci s Ministerstvo hospodárstva SR pripravili pre žiadateľov o NFP informačný seminár k výzve k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, ktorý sa uskutoční 17. marca 2017 v Bratislave. Termín a miesto konania: Bratislava, piatok 17. marec 2017Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 27   Program:9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov10:10 – 12:00 Základné informácie […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

  Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila bezplatné informačné semináre zamerané na tému: Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na Inovácie a technologické transfery.   Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách   Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111SP-1101:   – […]

Pozvánka na informačný seminár k 35. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačný seminár k 35. výzve zameranej na podporu v zavádzaní systémov energetického  a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v Bratislave. INFORMAČNÝ SEMINÁRk 35. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-354.4.1 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ako vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách.   Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám […]

Seminár o využívaní obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach

O výsledkoch využívania obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach na Slovensku, rôznych formách podpory a pripravovaných zmenách legislatívy sa hovorilo na seminári, ktorý sa uskutočnil 12. apríla 2018 v Bratislave. K dispozícii sú prezentácie zo seminára. Podujatie organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU počas medzinárodného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2018. Na seminári odzneli aktuálne informácie o pripravovanej revízii európskej […]