seminár SIEA - Trnava, Banská Bystrica, Košice

Pozvánka na semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach


Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody i obmedzenia. O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu „Zelená domácnostiam“ sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.


Ľutujeme, ale registrácia na semináre je už uzatvorená.


 

O účasť na seminároch je veľký záujem. Momentálne je už kapacita seminárov obsadená. Máte však možnosť vyplniť registračný formulár s e-mailovou adresou a my vás budeme včas informovať, keď v nasledujúcich mesiacoch pripravíme podujatia s podobným programom. Môžete vyplniť aj miesto seminára, aby bolo zrejmé, v ktorej časti Slovenska je o zorganizovanie podujatia najväčší záujem.

 

Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom „Zelená domácnostiam“ je vyčlenených 45 miliónov € z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta na pripravovanej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.  

 

Domácnosti budú môcť o podporu vo forme poukážok požiadať neskôr. Už teraz sa však môžu na investíciu pripraviť a zvážiť, či je pre nich vhodná. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky a len pri inštaláciách vykonaných odborne spôsobilými osobami s osvedčením na výkon tejto činnosti. Podmienkou spustenia projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených systémov, ako aj  pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová.

 

Semináre na tému „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach“ sa uskutočnia 17.8.2015 v Trnave, 18.8.2015 v Banskej Bystrici a 20.8.2015 v Košiciach. Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov. Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára.

 

Podujatia sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o poradenstve sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Záujemcovia o konzultácie môžu požiadať o radu aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Termíny a miesta konania seminárov

17.8.2015 – Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5

18.8.2015 – Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32

20.8.2015 – Košice, Hotel Yasmín, Tyršovo nábrežie 1

 

Obsah prednášok k zariadeniam na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

1. Výber zariadenia: Ako zariadenia fungujú? Ako zistiť, či je zariadenie pre konkrétnu domácnosť vhodné ? Aké sú technické, ekonomické a ekologické výhody a obmedzenia zariadení? Na čo si treba dávať pozor pri výbere zariadení? Ako odlíšiť kvalitné a nekvalitné zariadenia, či súčasti systémov?.

2. Ekonomika zariadenia s dotáciami a bez nich : Ako zariadenia správne nadimenzovať ? Aké sú aktuálne ceny zariadení a systémov, aj v závislosti od kvality? Ktoré časti systému sú najdrahšie a ako sa podieľajú na celkovej cene? Ktoré časti systému sú najslabšie a bude ich treba ako prvé vymeniť?

3. Výber inštalatérskej firmy: Na čo sa zamerať pri výbere zhotoviteľov? Na čom trvať pri dohadovaní zmluvy? Do akej miery je rozhodujúca komplexnosť dodávky, konečná cena, záruka či servis?

4. Inštalácia: Aká je náročná z hľadiska prípravy a času? Aké sú najčastejšie chyby pri inštalácii a ako im predchádzať? Čo robiť, keď domácnosť zistí poruchu? Ako prípadné nedostatky ošetriť v zmluve so zhotoviteľom?

5. Prevádzka: Ako využívať zariadenie čo najefektívnejšie? Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že bude dodržaná výrobcom udávaná životnosť zariadenia?

Program seminárov
08.30 Registrácia účastníkov a občerstvenie
09.30

Otvorenie seminára

09.35

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.30

Aké technické podmienky musia spĺňať podporované zariadenia
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.15

Diskusia

12.00

Obed

13.00

Tepelné čerpadlá
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

13.45

Solárne kolektory
Ján Tomčiak, Inštitút pre energeticky pasívne domy

14.30

Kotly na biomasu
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.00

Občerstvenie

15.30

Fotovoltické panely
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

16.15

Veterné turbíny
Ernest Ježík, Slovenská asociácia pre veternú energiu

17.00

Záver konferencie

Podmienky účasti:
  • Kapacita naplnená, prostredníctvom registračného formulára je možné zanechať kontakt a my vás budeme včas informovať, keď podujatia s podobným programom pripravíme v najbližších mesiacoch.
  • Vstup na semináre je bezplatný. Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť vopred zaregistrovali prostredníctvom online formulára.
  • Aj vzhľadom na obmedzené kapacity prednáškových sál je registrácia podmienkou účasti. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním seminára.
  • Záujemcovia sa môžu prihlásiť len na jeden zo seminárov. Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 5 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia aj ďalším zástupcom firmy.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí parkovanie a občerstvenie.
  • Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, 02/58 248 404 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 9.00 – 9.30 h
Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatia sa konajú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.