Bratislava, online

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inštalácií fotovolických systémov vo verejnom sektore

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve č. 80 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov pre verejný sektor, ktoré umožnia zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

 

Termín a miesto konania: 16.2.2023 (štvrtok), Bratislava

Trvanie: od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Registrácia: registrácia na podujatie bola vzhľadom na naplnenie kapacity uzatvorená

Online prenos: https://www.facebook.com/SIEAsk.sk

Prístup a heslo na slido na kladenie otázok: 2905369

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: esif@siea.gov.sk

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 15.2.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie. Potvrdenie akceptácie prihlášky bude rozoslané najneskôr dva dni pred konaním seminára.

Priebeh seminára bude možné sledovať aj online na https://www.facebook.com/SIEAsk.sk. Z podujatia bude vyhotovený aj videozáznam.

Prihláška na seminár k výzve zameranej na podporu inštalácií fotovoltických systémov vo verejnom sektorekoch

Prihláste sa, ak máte záujem o osobnú účasť na seminári o podmienkach výzvy zameranej na podporu inštalácií fotovoltických systémov vo verejnom sektore

(vypĺňajte s diakritikou)

(vypĺňajte s diakritikou)

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov organizácie za účelom registrácie na seminár k výzve zameranej na podporu inštalácií fotovolických systémov vo verejnom sektore. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov organizácie za účelom zasielania informácií o výzve zameranej na podporu inštalácií fotovolických systémov vo verejnom sektore. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie.