Košice

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-22VS-1001

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na inštaláciu energeticky efektívneho a bezpečného verejného osvetlenia v obciach a mestách
Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-22VS-1001:
12. 4. 2010 Košice TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, miestnosť č. 208
13. 4. 2010 Prešov Obvodný úrad, Námestie mieru 3, zasadačka
14. 4. 2010 Žilina Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, kongresová sála
15. 4. 2010 Trenčín Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20 A
kongresová sála
16. 4. 2010 Nitra Agroinštitút, Akademická 4, aula A2
19. 4. 2010 B. Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála
Program seminárov:
9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 12.00 Prezentácia výzvy KaHR-22VS-1001
12.00 – 12.30 Prestávka s občerstvením
12.30 – 13.30 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.30 – 14.00 Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce sú stanovené vo výzve, ktorá bola vyhlásená 15. marca 2010. Na výzvu je vyčlenených 17 634 856 EUR.

Obce a mestá môžu žiadosti o príspevok k výzve predkladať do 28. júna 2010. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej obce alebo organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu e-mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej e-mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk.

Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.