Medzinárodný projekt ClusterFY pomohol priniesť nové výzvy pre klastre aj v roku 2020

Začiatkom roku 2020 boli pre klastre vyhlásené dve nové výzvy na podporu sieťovania podnikov, na príprave ktorých sa podieľala pracovná skupina vytvorená v rámci medzinárodného projektu ClusterFY.

Na medzinárodnom projekte ClusterFY participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s ďalšími organizáciami zo siedmich krajín od začiatku roka 2017. V aktuálnej monitorovacej fáze sa zameriava na implementáciu aktivít uvedených v schválenom Akčnom pláne na podporu klastrovej politiky v Slovenskej republike.

V rámci dvoch nových výziev zameraných na podporu sieťovania podnikov (OPII-MH/DP/2020/9.5-28OPII-MH/DP/2020/10.3-29) je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyčlenených 2,3 milióna € pre klastre v Bratislavskom samosprávnom kraji a 2,7 milióna € pre klastre v ostatných regiónoch Slovenska.

Podmienky výziev týkajúce sa oprávnenosti projektov, výdavkov, spôsobu financovania až po kritériá výberu a hodnotenia projektov boli potenciálnym záujemcom prezentované počas  videokonferencie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v čase pandémie koronavírusu COVID -19.

Členovia pracovnej skupiny vytvorenej v rámci projektu ClusterFY sa podieľali na príprave uvedených výziev a súčasnej podobe kritérií. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov klastrov, špecialistov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, MH SR,  Únie klastrov Slovenska a ďalších expertov. Podrobnejšie informácie o výsledkoch pracovnej skupiny boli prezentované v rámci dobrých príkladov praxe na platforme Interreg Europe.

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY  je realizovaný prostredníctvom Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe. Na jeho spolufinancovaní sa podieľa Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a SIEA. Cieľom projektu je podporovať vzájomnú spoluprácu klastrov a ich integráciu do medzinárodných hodnotových reťazcov.