Záujem slovenských klastrov o medzinárodnú certifikáciu rastie

Jedenásť klastrových organizácií získalo v uplynulom roku na Slovensku bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA). Z toho bolo deväť nových klastrov a dva recertifikované.

Počet klastrových organizácií s platným odznakom excelencie tak na Slovensku stúpol na šestnásť. Zoznam certifikovaných a recertifikovaných klastrov je zverejnený na webových stránkach ESCA (ECEI Bronze Label, ECEI Gold Label).

Priaznivé prostredie pre vznik a rozvoj klastrových organizácií v Slovenskej republike pomáhajú vytvoriť viaceré projekty a podporné nástroje. Záujemcovia o klastrovanie môžu svoje zámery konzultovať aj s expertným tímom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorého členovia získali certifikáty ESCA.

Medzinárodné projekty, na ktorých SIEA participuje už viac ako 10 rokov, sa zameriavajú najmä na lepšie využívanie inovačných kapacít klastrov, zlepšovanie podmienok ich vzájomnej spolupráce v krajinách strednej a východnej Európy, participáciu v medzinárodných sieťach a platformách, európsku certifikáciu, budovanie vlastného expertného zázemia a v neposlednom rade na vytvorení silnej základne „stakeholderov“.

Členmi expertnej skupiny, ktorá vznikla v rámci projektu ClusterFY, sú zástupcovia klastrov, Únie klastrov Slovenska, Ministerstva hospodárstva SR a SIEA. Cieľom neformálnej platformy je hľadanie vhodných foriem kooperácie pri kreovaní podmienok pre podporu klastrov v rámci štátnej schémy Ministerstva hospodárstva SR.

Nové klastre na Slovensku vznikajú „zdola nahor“, z iniciatívy firiem, výskumno-vývojových inštitúcií a stredných či vysokých škôl, a to v perspektívnych oblastiach prepojených na RIS3 – Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Ako príklad môžu slúžiť novovzniknuté klastre pôsobiace v oblasti kreatívneho a digitálneho priemyslu (China – CEEC Blockchain Centre of Excellence, House of Events Innovation), energetiky (SBaA – Slovenská Batériová Aliancia), informačných technológií pre priemysel (Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, Industry Innovation Cluster) a ďalšie.

Pozitívnym trendom, ktorý môže slúžiť ako „dobrý príklad praxe“ pre ostatné krajiny, je využívanie systému viaczdrojového financovania klastrových aktivít od národného projektu cez príslušnú Schému MH SR až po samotnú účasť jednotlivých klastrov v medzinárodných projektoch.

Podpora medzinárodnej certifikácie klastrov a budovanie expertného tímu SIEA je jedným z cieľov Národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“, podaktivity č. 3 – Prognostika a hodnotenie inovačnej výkonnosti.