Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty výskumu a vývoja

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 19. marca 2019 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael. Termín na prihlasovanie záujemcov o hodnotenie projektov bol predĺžený do 17. apríla 2019.

Dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú poskytované v rámci výziev pripravovaných na základe bilaterálnej „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“. Vykonávateľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je SIEA, poskytovateľom dotácie je Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2019 sa plánuje vyhlásenie štvrtej výzvy.

Účelom pomoci je podporiť riešenia spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci medzinárodnej bilaterálnej spolupráce zmluvných strán v oblastiach spoločného záujmu, ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo možné zrealizovať. Podpora má zároveň zvýšiť množstvo výsledkov v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji uplatniteľných v praxi, zlepšiť prístup k znalostiam, k vývoju moderných technológií a procesov a posilniť konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.

Odborní hodnotitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a minimálne 5 ročnú prax aspoň v jednej z požadovaných oblastí, ktorými sú energetika a stavebníctvo, zdravotníctvo, letecký alebo automobilový priemysel a informačno-komunikačné technológie. Prax v týchto oblastiach sa môže týkať výskumu, vývoja, projekčnej činnosti, tiež pedagogickej, poradenskej alebo konzultačnej činnosti.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 19. 3. 2019

Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa podľa bodu II. výzvy môžu uchádzači zaslať v termíne do 17. apríla 2019 v listinnej forme na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce
Odbor programov a analýz
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Na obálke musí byť uvedené: „odborný hodnotiteľ – neotvárať (SK_IL)“.

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií k výzve elektronickou formu na e-mailových adresách: alexandra.vavrdova@siea.gov.sk a katarina.ruzickova@siea.gov.sk alebo na telefónnych číslach: +421 905 923 127 a +421 905 371 194.

Podklady k výzve:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Príloha č. 1 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a v doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie s uvedením kontaktných údajov osoby/osôb, u ktorých je možné si overiť informácie o dosiahnutej praxi deklarovanej uchádzačom

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s programovými dokumentmi