Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými vouchermi

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu spolupráce formou inovačných voucherov. Vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied  a výskumno-vývojové organizácie môžu predkladať žiadosti na adresu SIEA do 10. júla 2014. Vzhľadom na to, že dochádza k aktualizácii už vytvorenej databázy, organizácie zaradené do databázy v roku 2013 nemusia predkladať novú žiadosť.

 

Pilotná schéma podpory odštartovala v roku 2013 riešením inovačných projektov, ktoré boli podporované  prostredníctvom štátom dotovaných poukážok, tzv. inovačných voucherov. V minulom roku Ministerstvo hospodárstva SR podporilo 20 projektov malých a stredných podnikov v celkovej výške 70 000 EUR z oblasti presného strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, materiálových analýz, sociálnych inovácií, prírodných vied a medicíny.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasuje


výzvu pre:

 

a) všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem,

 

b) právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno – vývojové projekty,

 

na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami.


Záujemcovia podľa písm. a) a písm. b) musia dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy alebo kópiou prihlášky patentu/priemyselného vzoru a pod.

 

Vzhľadom na to, že dochádza k aktualizácii už vytvorenej databázy, organizácie zaradené do databázy v roku 2013 nemusia predkladať novú žiadosť ani preukazovať splnenie vyššie uvedených podmienok.

 

Žiadosti o zaradenie do databázy je potrebné zaslať najneskôr do 10. júla 2014 na adresu:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

odbor programov a analýz

sekcia inovácií

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Tel. 02/ 582 48 406

vladimir.borza@siea.gov.sk