Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája

Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých a stredných podnikateľov. Termín na ukončenie projektov, pri ktorých spolupracujú s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi, bol predĺžený do 15. mája 2020.

Do výziev vyhlásených v roku 2019 sa zaregistrovalo vyše 700 podnikateľov, ktorí prejavili záujem o kreatívne vouchere v hodnote 3,5 milióna €. V stanovenej lehote 520 z nich predložilo kompletné žiadosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Celková požadovaná suma presahuje 2,6 milióna €.

„Cieľom národného projektu je iniciovať profesionálnu spoluprácu medzi oprávnenými realizátormi z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu a malými a strednými podnikateľmi. V druhom roku podpory sa potvrdilo, že vouchre motivovali podnikateľov, aby využili služby kreatívcov. Aktuálne je schválených viac ako 240 voucherov v celkovej hodnote približne 1,2 milióna €. V prípade ďalších 160 momentálne prebieha administrácia žiadostí,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Súčasťou žiadosti o voucher je popri dokladoch preukazujúcich oprávnenie na získanie podpory aj špecifikácia služieb, ktoré podnikatelia od kreatívcov požadujú „Záujemcom sa snažíme pomáhať už pri kompletizovaní podkladov, ale až v 80 percentách predložených žiadostí sme museli podniky žiadať o opravu alebo doplnenie podkladov. Dodatočná administrácia a opätovná kontrola je časovo náročná. Preto sme predĺžili termín, do ktorého je možné podporené projekty zrealizovať a požiadať o preplatenie prideleného vouchera,“ vysvetlil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Z pôvodne stanoveného dátumu 16. marca 2020 bol termín predĺžený na 15. mája 2020. Podrobné zmeny sú uvedené na stránke projektu vytvor.me v usmernení č. 5. Aktuálne administrovaní záujemcovia o voucher budú o zmenách informovaní prostredníctvom e-mailu. V prípade záujmu o ďalšie informácie súvisiace s predĺžením termínu je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.

Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera budú vyhlásené na prelome marca a apríla 2020. SIEA plánuje na základe dvojročných skúseností s poskytovaním tohto typu podpory zmeny, ktoré umožnia zníženie administratívnej záťaže žiadateľov aj administrátorov a zefektívnenie systému poskytovania voucherov. S cieľom minimalizovať chybovosť a nekompletnosť predkladaných dokumentov bude v roku 2020 poskytovaná aj nepriama nefinančná pomoc vo forme odborného poradenstva vo fázach výberu oprávneného realizátora a následnej spolupráce.

Vouchere, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívcov, sú k dispozícii od roku 2018, kedy príspevok využilo 123 podnikateľov. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 € pre architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie SIEA im bude voucher spätne preplatený. Podpora vo forme kreratívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.