T. Malatinský: „Dôležité je naštartovať záujem podnikov o inovácie”


Dve prvé publikácie z edície Analýzy a štúdie SIEA, ktoré majú  majú napomôcť pri nastavovaní podporných politík k novému programovaciemu obdobiu štrukturálnych fondov, pokrstil 19. mája 2014 minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

 

Odborné publikácie „Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy” a „Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu”pripravila SIEA, ktorá je príspevkovou organizáciou MH SR, v spolupráci s odborníkmi v uvedených oblastiach.

 

„Chceli sme získať odborne podložené informácie o možnostiach systematickej podpory inovácií v podnikoch a ekonomickom potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku,” povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR T. Malatinský.

 

V publikácii„Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy” autori upozornili, že možné spôsoby podpory fungovania inovačného systému sú veľmi široké a ku každej oblasti treba pristupovať individuálne. V zahraničí dve tretiny výdavkov na výskum a vývoj vynakladajú podnikatelia. Na Slovensku je pomer opačný. Až tri pätiny výdavkov na výskum a vývoj tvoria verejné zdroje. „Obrátiť tento trend, je pre nás výzvou. Aj preto je našou prioritou, aby slovenské podniky nadobudli dôveru vo vlastné  schopnosti, inovovali a mali odvahu investovať týmto smerom. Či už sami alebo v spolupráci so slovenskými výskumnými a vývojovými centrami”, pripomenul minister T. Malatinský.

 

Stále viac slovenských podnikov, ktorých inovatívne výsledky sa presadzujú doma a v zahraničí,  pôsobí v kreatívnom priemysle, a to v oblastiach, ako je napríklad architektúra, dizajn IT alebo reklama. Z hospodárskeho hľadiska sa im doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. „Aj na základe výsledkov štúdie „Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku” sa jednoznačne hlásime k podpore kreatívneho priemyslu a budeme sa ňou zaoberať,” doplnil minister T. Malatinský.

 

Obe knihy by mali prispieť k otvorenej diskusii o skutočných problémoch pri uplatňovaní inovácií v priemysle a naštartovať intenzívnejšiu spoluprácu medzi zainteresovanými rezortmi.

KRST_Iovativne_Slovensko_SIEA_2014.jpgKRST_Inovativne_Slovensko_SIEA_2014_02.jpgKRST_Inovativne_Slovensko_SIEA_2014_03.jpg

MH SR plánuje využiť analytické kapacity SIEA aj v budúcnosti. „Dnes prezentované publikácie sú prvé z novej edície Analýzy a štúdie SIEA. Samozrejme nadväzujú na naše prechádzajúce projekty, v ktorých sme sa venovali napríklad benefitom plynúcim zo združovania podnikateľov do technologických klastrov a zintenzívneniu spolupráce podnikateľov s výskumnými a vývojovými centrami,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. SIEA napomáha pri riešení otázok inovačného a technologického rozvoja, pri návrhoch legislatívnych opatrení, stratégií a koncepcií, odborných posudkoch a podkladoch pre rozhodovaciu činnosť ministerstva v oblasti inovácií od roku 2007.