Súčasťou záverečného stretnutia partnerov projektu ClusterFY v Košiciach bola aj exkurzia v inovatívnych firmách

Klastre v digitálnej ére je názov konferencie, ktorú v dňoch 14. až 16. októbra 2019 zorganizovala v Košiciach Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci medzinárodného projektu ClusterFY. Jej účastníci mali možnosť navštíviť aj inovatívne pracoviská.

Košice sa tak na pár dní stali centrom európskych klastrov z ôsmich krajín, ktoré od roku 2017 spolupracujú na projekte podporenom z medzinárodného programu INTERREG EUROPE. Predstavitelia klastrových organizácií zo Slovenska, Švédska, Litvy, Poľska, Holandska, Rumunska, Španielska a Grécka prezentovali počas záverečného ôsmeho stretnutia svoje skúsenosti a príklady z dobrej praxe.

Keďže na podujatí boli prítomní zástupcovia a manažéri z klastrov v rôznych stupňoch vývoja, program bol rozdelený do viacerých tematických panelov, ktoré sa venovali napríklad vzniku klastrov, ich vývoju, potrebám ich členov či medzinárodným skúsenostiam.

Dobré príklady z praxe si mohli účastníci pozrieť počas exkurzie v inovatívnych firmách, ako sú T-Systems Slovakia a Fpt Slovakia, ktoré sú členmi zlatého klastra – Košice IT Valley, a tiež v spoločnosti Spinea, ktorá je členom klastra AT+R. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva jedného zo špičkových vedecko-výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied vo Výskumnom centre progresívnych materiálov a technológií PROMATECH, ktoré vytvára reálnu platformu pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikovaného materiálového výskumu.

Predstavitelia jednotlivých členských štátov na záver stretnutia prezentovali národné akčné plány, príklady dobrej praxe, ako aj návrhy pre ďalšiu spoluprácu. Zástupcovia SIEA informovali o stave prebiehajúcej certifikácie klastrov na Slovensku podľa kritérií Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).

ClusterFy KE.jpg