Výzva KaHR-31DM-0902

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP: 19. októbra 2009

Indikatívna alokácia: 24.500.000€ (v znení usmernenia č. 3)

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Sekcia štrukturálnych fondov
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 19. októbra 2009 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31DM-0902
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP“
– nápis „NEOTVÁRAŤ“

Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-31DM-0902

Cieľom Usmernenia č. 3 je zmena výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 20 000 000 EUR (602 520 000 Sk) na 24 500 000 EUR (738 087 000 Sk).

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31DM-0902

Usmernenie č. 2

Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0902

– Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

– Príloha 1 – Opis projektu

Usmernením sa dopĺňajú nasledujúce dokumenty:

– Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 7 žiadosti o NFP

– Čestné vyhlásenie o preukázateľnom uhradení výdavkov projektu v čase do predloženia ŽoNFP (k prílohe č. 7 žiadosti o NFP)

– Príloha č.26 žiadosti o NFP – Identifikácia činnost

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-0902

Usmernenie č. 1

Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0901

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1 – v znení usmernenia č. 3

 

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy
Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu


Prílohy k schéme pomoci de minimis: 

1. Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci)

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci)

3. Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci)

PRÍLOHY VÝZVY: 

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP – Usmernenie č. 2

1. Formulár žiadosti o NFP

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 – Opis projektu

    b) príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

    c) príloha č. 5 – Finančná analýza

    d) príloha č. 6 – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

    e) príloha č. 15 – Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP

    f) príloha č. 16 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií

    g) príloha č. 17 – Čestné vyhlásenie

    h) príloha č. 18 – Čestné vyhlásenie

    i) príloha č. 19 – Čestné vyhlásenie

    j) príloha č. 20 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

    k) príloha č. 23 – Čestné vyhlásenie

    l) príloha č. 25 – Špecifikácia pozemkov, na ktorých bude realizovaný projekt

    m) príloha č. 26 – Identifikácia činností – Usmernenie č. 2

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 7 žiadosti o NFP – Usmernenie č. 2

4. Čestné vyhlásenie o preukázateľnom uhradení výdavkov projektu v čase do predloženia ŽoNFP (k prílohe č. 7 žiadosti o NFP) – Usmernenie č. 2

5. Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10

6. Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP

7. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip

8. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kňod KaHR-31DM-0902

9. Príloha I. Zmluvy o založení ES

10. Štatút výberovej komisie

11. Rokovací poriadok výberovej komisie

12. Hodnotiace kritériá

13. Výberové kritériá

14. ITMS II Portal v.2.1 – Manuál

15. Užívateľská príručka MSP