SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových dopravných prostriedkov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Nové vozidlá na vodíkový pohon majú byť spolufinancované z európskych zdrojov. Autobus a osobné vozidlá budú slúžiť na odborno-prezentačné účely.

Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabezpečenie jedného mestského či prímestského autobusu na prepravu 30 a viac osôb a tiež minimálne troch až šiestich osobných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, vrátane vozidla určeného na jazdu na nespevnených povrchoch a vozidla s karosériou typu pick-up.

„Od začiatku je pre nás veľmi dôležité, aby celý proces verejného obstarávania vodíkových dopravných prostriedkov bol maximálne transparentný a vysoko odborný. Aj preto sme začali s prípravnými trhovými konzultáciami, ktoré prebiehali v októbri minulého roka. Zúčastnili sa ich subjekty, ktoré sa venujú vodíkovým technológiám, takže na základe získaných informácií sme mohli čo najpresnejšie stanoviť finálny opis predmetu zákazky a určiť požiadavky a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Naším záujmom je získať čo najlepšiu kvalitu za verejné finančné prostriedky,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Podľa jeho slov budú vozidlá slúžiť najmä na prezentáciu vodíkových technológií využívaných v automobilovom priemysle a doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach, ako aj na účely zberu a vyhodnocovania štatistických údajov o prevádzke týchto vozidiel pri rôznych podmienkach ich využívania.

Keďže na území Slovenskej republiky nie je vybudovaná sieť čerpacích staníc na vodík, SIEA pripravuje samostatnú verejnú súťaž aj na ich zabezpečenie. Vyhlási ju už čoskoro.

„Slovenská inovačná a energetická agentúra podporuje národnú vodíkovú stratégiu, nakoľko si veľmi dobre uvedomujeme, že vodík neznečisťuje ovzdušie a neprispieva k zvyšovaniu emisií CO2. Je dôležitým nástrojom pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a zároveň môže byť kľúčovým prvkom k oživeniu ekonomiky po skončení pandémie COVID-19. Význam vodíka v celej Európskej únii sa bude len zvyšovať. V našich podmienkach pritom vodík nebol doteraz využívaný ako nosič energie a palivo. Verejnosť má o ňom len málo informácií, a keďže doprava patrí k hlavným znečisťovateľom ovzdušia, aj týmto verejným obstarávaním vodíkových dopravných prostriedkov a ich využívaním na prezentáciu a zber dát chceme prispieť k ich možnému rozširovaniu na území Slovenska,“ skonštatoval P. Blaškovitš.

Podrobné informácie o verejnom obstarávaní vodíkových dopravných prostriedkov:

Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon

Dokumenty zákazky zverejnené na profile verejného obstarávateľa

Výzva zverejnená v Úradnom vestníku EÚ

 

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / vodičom

Dokumenty zákazky zverejnené na profile verejného obstarávateľa

Výzva zverejnená v Úradnom vestníku EÚ