SIEA sa podieľa na novom projekte Visegrad Innovate


Aktivity zamerané na podporu vedy, výskumu a inovácií sú považované za motor udržateľného ekonomického rastu. Pre krajiny  Vyšehradskej skupiny (V4) tak predovšetkým v ekonomicky neľahkých časoch predstavujú efektívnu príležitosť na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti.

 

SIEA sa zapojila do implementácie medzinárodného projektu s názvom Visegrad Innovative. Jeho cieľom je vytvorenie nezávislého rámca pre analýzu inovačného potenciálu a politík krajín V4. Toto hodnotenie bude prebiehať prostredníctvom siete expertov z jednotlivých participujúcich krajín. Získané poznatky by mali prispieť k zlepšeniu nastavenia existujúcich podporných schém a nástrojov tak, aby sa zvyšovala inovačná výkonnosť ekonomík V4.

 

Na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala SIEA, sa okrem jej odborníkov zúčastnili zástupcovia lídra projektu z poľského Inštitútu pre štrukturálny výskum, ako aj riešitelia z českého Národného vzdelávacieho fondu a Maďarskej akadémie vied. Okrem nich na ňom aktívne participovali aj experti z Ministerstva hospodárstva SR, Ekonomického ústavu SAV a spoločnosti KPMG.