SIEA a litovská inovačná agentúra MITA pripravujú memorandum o spolupráci

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje memorandum o spolupráci s litovskou Agentúrou pre vedu, výskum a inovácie (MITA), ktorá od roku 2018 predsedá medzinárodnej organizácii TAFTIE.

TAFTIE je Európska sieť inovačných agentúr, ktorá združuje 29 organizácií z 28 európskych krajín. Medzi priority predsedníctva MITA patria témy ako význam inovačných ekosystémov, budúcnosť inovačných sietí, inovatívne verejné obstarávanie, forma a vnútorná organizácia „spin-off“ firiem vo vede, ako aj inovácie založené na dizajne.

 

Na zasadnutí expertnej skupiny TAFTIE, ktoré sa konalo dňa 28. februára 2018 vo Vilniuse, bola pozornosť upriamená na rozvoj ekosystémov pre „high–tech“ podnikanie ako jednej z možných ciest pre úspešnú komercionalizáciu vedecko-technických riešení. Zástupcovia z Litvy, USA, Izraela, Belgicka, Holandska a Poľska predstavili inovačné ekosystémy a ich špecifiká v rámci svojich krajín. Agentúra PARP sa zamerala na silné a slabé stránky poľského inovačného prostredia. V Holandsku inovačný ekosystém okrem malých a stredných podnikov tvorí osem vedeckých parkov, ktoré sú podporované až 11. komerčnými bankami. V Izraeli bola vytvorená platforma Hybrid, ktorá je zameraná na prezentáciu výstupov duševného vlastníctva pre arabský trh. V USA je podporovaný vznik štátnych laboratórií, vytváranie zmiešaných vedecko-výskumných tímov a ich spolupráca. Do kalifornského Sillicon Valley smeruje až 45 % investícií do vedy a výskumu v rámci Spojených štátov amerických.

 

V bilaterálnych rozhovoroch riaditeľ hostiteľskej agentúry MITA Kęstutis Šetkus navrhol zástupcom SIEA prípravu memoranda o spolupráci. Litovské skúsenosti z prípravy a realizácie predsedníctva TAFTIE sú pre Slovensko veľmi cenné, pretože v roku 2021 predsedníctvo preberá SIEA. „Užšia spolupráca by predstavovala pre obe naše agentúry aj vyšší stupeň internacionalizácie,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

SIEA aj MITA sú národnými inovačnými agentúrami, ktoré plnia rôznorodé úlohy v oblastiach, ako je ochrana výstupov duševného vlastníctva a ich komercionalizácia, inovačné vouchery, programy podpory klastrov a inovácií. Zároveň spolupracujú v rámci medzinárodného projektu ClusterFY.