Seminár o podmienkach hodnotenia klastrov na Slovensku

Seminár o podmienkach hodnotenia klastrov aj s možnosťou využiť individuálne poradenstvo pripravila 2.7.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a medzinárodného projektu ClusterFY (Interreg Europe).

Podujatia sa zúčastnilo 40 predstaviteľov reprezentujúcich klastrové organizácie, Ministerstvo hospodárstva SR, Úniu klastrov Slovenska a SIEA. Na seminári boli predstavené dva spôsoby hodnotenia klastrových organizácií. Hodnotenie na základe kvality manažmentu, ku ktorému udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy medzinárodný certifikát, je na Slovensku dostupné už niekoľko rokov. Druhým spôsobom je hodnotenie na základe na základe inovačnej výkonnosti tzv. národný systém certifikácie, v rámci ktorého je kvalita riadenia len jedným z hodnotiacich kritérií.

„Na Slovensku chýba vlastné hodnotenie klastrov, systém hodnotenia ich výkonnosti. Vo svetovom meradle ekonomiku poháňajú regióny. Zároveň sú priestorom na špecializáciu. Problém na Slovensku však spočíva v tom, že regióny nedisponujú žiadnymi efektívnymi nástrojmi, aby vplývali na regionálnu výkonnosť podnikov,“ uviedol riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický, ktorý zároveň prezentoval analýzu SIEA mapujúcu inovačný potenciál slovenských krajov.

Prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács vo svojom vystúpení upriamil  svoju na niektoré aktuálne otázky vyplývajúce z členstva únie v Európskej klastrovej aliancii (ECA – European Clusters Alliance).

Účastníci seminára mohli vyžiť aj individuálne konzultácie s klastrami. Zaujímali ich inovačné aktivity klastrov, príprava stratégie klastra, detaily hodnotiaceho procesu a dobré príklady z praxe. Vzhľadom na veľký záujem zo strany klastrových organizácií bude agentúra stretnutia organizovať pravidelne. Najbližší  workshop bude venovaný možným formám internacionalizácie klastrov.

 

Súčasťou podujatia bolo aj stretnutie pracovnej skupiny medzinárodného projektu ClusterFY. Jej členmi sú okrem zástupcov MH SR a SIEA aj predstavitelia priemyselných klastrov, napríklad Košice IT Valley, Slovenského plastikárskeho klastra, Národného energetického klastra a ďalších. Výsledkom ich spolupráce je napríklad akčný plán na podporu klastrov, ale aj  podklady k dvom aktuálnym výzvam  zameraným na sieťovanie podnikov. Výstupy slovenskej časti projektu ClusterFY sú medzinárodne akceptované, boli zverejnené ako príklad dobrej praxe na medzinárodnej platforme projektu a platforme medziregionálnej spolupráce Interreg Europe. Medzi ďalšie výzvy zaradili členovia skupiny užšiu spoluprácu na príprave metodiky pre posudzovanie klastrových organizácií z hľadiska ich inovačnej výkonnosti a potenciálu.