Publikácia Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy


Pomôcť pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a zefektívňovaní nástrojov na podporu inovatívnych činností podnikov v novom programovom období v rokoch 2014-2020 je cieľom publikácie Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy, ktorú pripravila SIEA.


Kniha poukazuje na to, že inovácie v podnikateľskom prostrední nie sú len výskum a vývoj, ale omnoho komplexnejší a zložitejší proces. „Snažili sme sa zmapovať inovačné politiky rozvinutých krajín, inovačnú výkonnosť slovenskej ekonomiky a predovšetkým zanalyzovať potreby podnikateľského prostredia v tejto oblasti,“ uviedol vedúci autorské tímu Miroslav Balog.

 

SIEA, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, sa dlhodobo venuje inovačnému a technologickému rozvoju firiem prostredníctvom podpory transferu moderných technológií do firiem a realizácie výskumno-vývojových aktivít v podnikoch. „Naším zámerom bolo okrem iného identifikovať vhodné, efektívne a v zahraničí osvedčené formy a smery pomoci, ktoré by zvýšili možnosti inovačných aktivít slovenských podnikateľských subjektov v ďalších rokoch,“ dodal M. Balog.

 

 Publikácia poukazuje na potrebu špecializácie ekonomiky a cielenia inovačných a rozvojových politík a podporných nástrojov. Okrem iného sa zdôrazňuje nutnosť efektívneho fungovania Národného inovačného systému, ako aj zlepšenia evaluačnej kultúry. Pozornosť je zameraná na technologický transfer, ale aj rozvoj inovatívnych start-up a spin-off podnikov. Autori publikácie detailne analyzovali prostredie výskumno-vývojových pracovísk a špecializáciu jednotlivých regiónov.  Jedným zo záverov je, že je nutné implementovať koncept podnikateľskej univerzity šitej na mieru potrebám Slovenska.

 

Elektronická verzia publikácie Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy