Prezentácie z konferencie Úspory energie v obciach a mestách

 

O možnostiach financovania opatrení, ale aj požiadavkách a trendoch pri obnove verejných budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa hovorilo na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“. K dispozícii sú prezentácie z podujatia.

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie mali možnosť získať prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky boli venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovorilo sa o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor.

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a pripravované výzvy na predkladanie projektov zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.Na konferencii sa zúčastnilo 250 zástupcov miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov.

Konferenciu organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_18.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_35.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_32.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_38.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_39.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_19.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_20.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_17.jpg

Prezentácie z konferencie

25. máj 2015

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Významná obnova budov ako prostriedok na znižovanie potreby energie miest a obcí
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Možnosti financovania obnovy verejných budov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?                    
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_23.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_24.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_25.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_26.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_27.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_29.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_30.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_28.jpg

26. máj 2015

Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav vo verejných budovách
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
Slovenské skúsenosti so službami s garantovanou úsporou
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Ako vybrať dodávateľa energie – odporúčania „verejnoprávneho“ energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podmienky výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, Ministerstvo hospodárstva SR
Abeceda technických parametrov sústav verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb
Radovan Keklák, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Ako zvládnuť obnovu verejného osvetlenia
Tomáš Mikunda, obec Porúbka

konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_34.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_21.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_15.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_31.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_33.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_37.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_16.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_17.jpg

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.