konferencia SIEA - Žilina

Prezentácie z konferencie Úspory energie v obciach a mestách


Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa hovorilo na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutočnila 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Účastníci konferencie získali prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky boli venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovorilo sa o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor.

 konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_18.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_32.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_35.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_38.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_39.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_19.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_20.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_22.jpg

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

 konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_23.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_24.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_25.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_26.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_27.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_30.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_29.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_36.jpg

Konferencia bola určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a  štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov. Medzi účastníkmi konferencie boli aj ďalší záujemcovia spomedzi energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb či odborne spôsobilé osoby v oblasti certifikácie budov.

 konferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_34.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_21.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_31.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_33.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_37.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_15.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_16.jpgkonferencia_SIEA_Uspory_energie_v_mestach_2425052015_17.jpg

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska. Podujatie bolo pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Program konferencie
25. máj 2015

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Významná obnova budov ako prostriedok na znižovanie potreby energie miest a obcí
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Možnosti financovania obnovy verejných budov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                   

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?                     Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

 

26. máj 2015
Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav vo verejných budovách
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš

Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
Slovenské skúsenosti so službami s garantovanou úsporou
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Ako vybrať dodávateľa energie – odporúčania „verejnoprávneho“ energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podmienky výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, Ministerstvo hospodárstva SR

Abeceda technických parametrov sústav verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb
Radovan Keklák, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Ako zvládnuť obnovu verejného osvetlenia
Tomáš Mikunda, obec Porúbka

 

 

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4