Výzva KaHR-22VS-1001

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia
Dátum vyhlásenia:
15.3.2010
Termín predloženia:   28.6.2010
Indikatívna alokácia: 36,4 milióna €

Cieľ

Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach.

Oprávnení žiadatelia

Obce

Oprávnené aktivity

Každý oprávnený projekt musí byť zameraný na výmenu svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné.

Zároveň môže byť v rámci úsekov, na ktorých sú svietidlá a svetelné zdroje vymieňané, zameraný aj na nasledujúce aktivity:

 • Výmena nosných a podporných konštrukcií pre vymieňané svietidlá a svetelné zdroje.
 • Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov.
 • Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia.
 • Úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
 • Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
 • Stavebné práce nevyhnutné na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane zariadenia staveniska a dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie) iba v rozsahu uvedenenia do pôvodného stavu.
 • Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).

Oprávnené projekty musia spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

 • Použitie svetelných zdrojov s minimálnymi svetelnými emisiami v súlade s nariadením komiesie (ES) č. 245/2009.
 • Použitie len najefektívnejších svetelných zdrojov s merným svetelným tokom minimálne 87 lm/W.
 • Použitie svietidiel s minimálnym krytím IP 65.
 • Použitie systému riadenia s reguláciou intenzity osvetlenia a s voľbou prevádzkových režimov.
Miesto realizácie projektu

Západné, stredné a východné Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Forma a intenzita pomoci

Nenávratný finančný príspevok poskytovaný formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov, max. 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu a min. 5% z vlastných zdrojov žiadateľa.

Výška pomoci

Max. výška pomoci je 250 000 eur, min. 20 000 eur. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nesmie prekročiť 263 000 eur.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-22VS-1001, zverejnené dňa 26. 3. 2010:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. marca 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-22VS-1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-22VS-1001 (ďalej len „výzva“) je spresnenie odborno-technických podmienok výzvy.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty

Výzva pre podopatrenie 2.2 (verejný sektor) – (neaktuálne)

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí kód KaHR-22VS-1001- (neaktuálne)

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty

Výzva pre podopatrenie 2.2 (verejný sektor) (Usmernenie č.1)

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí kód KaHR-22VS-1001 (Usmernenie č.1)

 

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 2.2 (verejný sektor) .doc (Usmernenie č.1)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP.doc
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu.doc
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu.xls
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Vzor záväzného úverového prísľubu.pdf
Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.doc
Príloha č. 11 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o identickosti príloh.doc
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Stanoviská VÚC k ŽoNFP.zip
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov .doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí kód KaHR –22VS – 1001 .doc (Usmernenie č.1)
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál.pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Hodnotenie

Štatút výberovej komisie.doc
Rokovací poriadok výberovej komisie.doc
Hodnotiace kritériá 2.2 OP KaHR.doc
Výberové kritériá 2.2 OP KaHR.doc
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh.zip