Pôsobenie klastrov na Slovensku a možnosti medzinárodnej spolupráce boli témou seminára pre moldavskú delegáciu

Informačný seminár pod názvom „Klastre na Slovensku – ich význam, pozícia, zdroje financovania a internacionalizácia“ zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pre zástupcov moldavskej delegácie.

Podujatie sa konalo v Bratislave dňa 25. septembra 2019 za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR. Moldavská delegácia bola reprezentovaná predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva a infraštruktúry, Moldavskej obchodnej a priemyselnej komory, Organizácie pre podporu malých a stredných podnikov a ďalších subjektov.

Seminár pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu ClusterFY. Účastníkom bola predstavená história zakladania klastrov na Slovensku, formy ich podpory v kontexte legislatívy a ich prepojenie na oblasti inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. Samostatnou kapitolou semináru bola téma vstupu Slovenska do Európskej únie a s tým spojené nové možnosti rozvoja klastrov a ich zapájanie do medzinárodných projektov a platforiem. Martin Svoboda, riaditeľ Odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR, špecifikoval úlohu ministerstva pri definovaní kooperácie a podpore klastrov. Pri tejto problematike poukázal na vznik klastrov na Slovensku vo forme „zdola hore“ už od roku 2004.

Možnosti zdieľania informácií a kooperácie medzi Moldavskom a Slovenskom privítala Iulia Constin, generálna riaditeľka Organizácie pre podporu malých a stredných podnikov. Klastrovej politike sa v Moldavsku venujú aktívne od roku 2017, pričom v počiatočnej fáze sa im podarilo vytvoriť 11 inkubátorov a dva klastre.

Zástupcovia SIEA predstavili svoj expertný tím v oblasti medzinárodnej certifikácie klastrov a ponúkli možnosti odborných konzultácií moldavským organizáciám pri etablovaní národných klastrov v európskom priestore.

V následnej diskusii sa účastníci venovali problematike hodnotenia klastrovej politiky a existencie dát o úspešnosti klastrov. Zaujímali sa aj o najlepšie klastre na Slovensku, možnosti naštartovania podpory, tiež o kompetencie a úlohy SIEA v tejto oblasti, skúsenosti inovačných diplomatov a spôsoby financovania klastrov.

Seminar Moldavsko07.jpgSeminar Moldavsko03.jpg