Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov

O kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov môžu mikro, malí a strední podnikatelia žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchere je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750 000 €. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

Vouchre v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či FB aplikácie. Kreatívne vouchre v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.

Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke www.vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchere je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

Dôležitou súčasťou žiadostí je určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. „Podľa toho, s čím potrebuje podnikateľ pomôcť, si vyberá jeden druh vouchera a tiež jeden formulár zadania pre zhotovenie cenovej ponuky. Dôsledne vyplnený formulár pomáha kreatívcom presnejšie naceniť požiadavky podnikateľov,“ zdôraznil manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu. Prihlásiť sa do Galérie realizátorov je možné priebežne.

„Služby v oblasti programovania a reklamy, ale aj dizajnu spolu v niektorých prípadoch úzko súvisia. Kvôli odstráneniu duplicít a ľahšej orientácii podnikateľov boli niektoré oprávnené činnosti ponechané len v jednom podporovanom odvetví kreatívneho priemyslu. Realizátori môžu požiadať o rozšírenie poskytovania oprávnených činností aj o odvetvie, v ktorom bola činnosť, ktorú chcú poskytovať, ponechaná,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Vo výzvach vyhlásených roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchere v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10 000 € a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5 000 €.

Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchere v celkovej hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.