Nová publikácia 25 rokov inovácií na Slovensku sumarizuje, čo ovplyvnilo súčasný stav

Hlavné mechanizmy podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií, vrátane zásadných okolností, ktoré ovplyvnili súčasný stav, mapuje publikácia s názvom 25 rokov inovácií na Slovensku, ktorú pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa vyhodnocovala efektívnosť takejto podpory a jej konkrétne prínosy.

Publikácia obsahuje aj medzinárodne porovnávané štatistické prehľady, ktoré v prípade Slovenska potvrdzujú malý počet medzinárodných žiadostí o udelenie patentu, ale aj nízke investície súkromného sektora do inovácií a nízke výdavky na vedu a výskum. „Bohaté a vyspelé krajiny investujú do výskumu a inovácií nie preto, že sú bohaté. Bohaté sú práve preto, lebo investujú do výskumu a inovácií,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga v úvode publikácie. Jej súčasťou sú aj vyjadrenia viacerých už bývalých ministrov hospodárstva na otázky, či bola podpora inovácií prioritou počas výkonu ich funkcie a ktorá oblasť hospodárstva môže dnes priniesť najviac inovatívnych riešení a potrebuje podporu.

 

„Spoločným zámerom takýchto aktivít je zlepšiť doterajší stav, keď sa Slovensko v rebríčkoch inovačnej výkonnosti objavuje za priemerom krajín Európskej únie. Pri hľadaní riešení je veľmi dôležité podrobne poznať objektívne dôvody, ktoré viedli k tomu, že nedokážeme držať krok s tými najlepšími. Práve v tom by mala publikácia pomôcť,“ uviedla na predstavení publikácie generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Vydavateľom publikácie 25. rokov inovácií na Slovensku je SIEA, ktorá v roku 2015 prevzala aj kompetencie Technologickej agentúry v súlade s vládnou Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Publikácia vychádza v čase, keď si agentúra pripomína 65. výročie založenia. SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako sprostredkovateľský orgán pre implementáciu prostriedkov Európskej únie aj pre oblasť podpory inovácií a aplikovaného výskumu. Analýzam v oblasti inovácií sa SIEA venuje od roku 2007.

 

Nová v poradí piata publikácia je súčasťou edície Štúdie a analýzy, v rámci ktorej SIEA v minulosti vydala tituly venované napr. porovnávaniu európskych inovačných a klastrových politík, možnostiam rozvoja kreatívneho priemyslu a zmenám v dodávateľskej sieti automobilového priemyslu.

SIEA_25_rokov_inovacii_krst_2017_06.jpg