Ďalší impulz pre spoluprácu slovenských a izraelských podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo už druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

 

Cieľom podpory je zintenzívnenie spolupráce slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných inovačných projektov je poskytovaná formou dotácie. Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky (nové výrobky, služby a technológie) premietnuté do výstupov duševného vlastníctva, ktoré majú komerčné využitie. Doba riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.

 

Intenzita pomoci je 50-percentná v kategórii priemyselného výskumu. V kategórii experimentálneho vývoja bude prefinancovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže po splnení špecifických kritérií dosiahnuť až 80-percentnú intenzitu.

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch etapách. Prvá časť dotácie do výšky maximálne 60 % oprávnených nákladov bude vyplatená po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie obidvomi zmluvnými stranami a zvyšná časť dotácie po ukončení realizácie projektu, po overení dosiahnutých výsledkov, dokumentácie potvrdzujúcej úhradu oprávnených nákladov a oponentskom hodnotení projektu.

 

„Riešenia pre prax, ich ochrana formou patentov a následné komerčné uplatnenie na medzinárodných trhoch sú pridanou hodnotou tohto programu pre podnikateľov,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

 

Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 15.2.2018. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 000 000 EUR. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 EUR, maximálna úroveň pomoci je ohraničená sumou 250 000 EUR. Pre izraelských partnerov bola výzva zverejnená na webovom sídle ISERD.

Seminár pre žiadateľov sa uskutoční dňa 29. novembra 2017 v priestoroch SIEA na Bajkalskej ulici č. 27 v Bratislave od 9:30 do 11:30 v zasadacej miestnosti na prvom poschodí. Účasť na podujatí je potrebné potvrdiť do 24. novembra 2017 na e-mailovej adrese lucia.vanco@siea.gov.sk.

 

Podrobnejšie informácie o podpore a poradenstvo k príprave žiadostí poskytuje Odbor programov a analýz SIEA.

 

Webové sídlo MH SR, kde je umiestnená výzva: http://www.mhsr.sk/uploads/DQF9EIid.pdf