Videozáznamy a prezentácie z konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Európska  podpora už smeruje aj na zlepšenie vnútorného prostredia budov. O tom, ako pripraviť projekty, v ktorých obnova sa neskončí len zateplením, a do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť zdravé prostredie v budovách, sa hovorilo na konferencii Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra. K dispozícii sú videozáznamy a prezentácie z podujatia.

Hoci boli na Slovensku obnovené stovky budov, vo väčšine prípadov sa investície týkali výhradne zateplenia a výmeny okien, keďže tieto opatrenia mali zásadný vplyv na zníženie spotreby energie. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov prevádzkovatelia budov len výnimočne reagovali aj na upozornenia odborníkov, že v dôsledku zlepšenia ich tepelno-technických vlastností sa znižuje prirodzená výmena vzduchu. Primeranú pozornosť zvyčajne nevenovali ani ďalším parametrom ovplyvňujúcim kvalitu vnútorného prostredia.

Trendy pri využívaní technických zariadení

Cieľom podujatia, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 19. a 20. septembra 2023 v Poprade, bolo ponúknuť užitočné informácie vlastníkom verejných aj súkromných budov, ktorí sa zaujímajú o obnovu a chcú pripraviť systematické a komplexné projekty.

Hlavnú časť programu konferencie tvorili prednášky o najnovších trendoch pri využívaní technických zariadení budov ovplyvňujúcich vnútorné prostredie. Prezentované boli praktické príklady, ako zabezpečiť inteligentné vykurovanie, účinné chladenie, zdravé osvetlenie aj vhodnú akustiku. Samostatné prezentácie boli venované systémom riadenia, ktoré umožňujú udržateľnú správu a prevádzku nehnuteľností, a využívaniu slnečných kolektorov pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti. Súčasťou podujatia boli aj prednášky s informáciami o výsledkoch monitorovania kvality vnútorného ovzdušia a záveroch analýzy potenciálu využitia fotovoltických systémov pri prevádzke tepelných čerpadiel.

Európska podpora na zlepšenie vnútorného prostredia

Výber prezentovaných tém súvisel aj s tým, že zatiaľ čo v minulosti bola európska a štátna podpora zameraná na obnovu budov určená takmer výhradne na zníženie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, v aktuálnych podporných mechanizmoch, ako je Plán obnovy aj Program Slovensko, je možné financovať aj súvisiace neenergetické opatrenia.

Podmienky rozpracovanej výzvy z Programu Slovensko zameranej na obnovu verených budov, ktorá by mala byť v krátkom čase vyhlásená, na konferencii predstavil riaditeľ odboru nových energetických technológií SIEA Michal Ilovič. Medzi hlavné zmeny v dopytovo orientovaných výzvach určených pre verejný sektor aj podniky patrí možnosť v rámci jednej žiadosti a jedného projektu kombinovať opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť aj využívanie obnoviteľných zdrojov. Prioritou naďalej zostáva energetická efektívnosť a dosahovanie úspor energie, na ktoré je naviazaná aj výška pomoci, avšak pri predkladaní žiadostí sa bude sledovať, do akej miery projekty prispeli k obidvom špecifickým cieľom. Oprávnené budú aj opatrenia týkajúce sa podpory uskladnenej energie a súvisiaceho monitoringu a energetického manažmentu.

Aj neenergetické opatrenia

Novinkou je, že okrem zateplenia, výmeny otvorových výplní a modernizácie systémov technických zariadení budov bude možné z nenávratných príspevkov financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Stopercentná podpora pri úspore primárnej energie 60 % a viac

O nenávratné príspevky sa budú môcť v pripravovanej výzve uchádzať subjekty štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie, obce, VÚC, neziskové, ale aj cirkevné organizácie. Podľa schválenej stratégie financovania Programu Slovensko, ktorá určuje percentuálny podiel prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a príspevku žiadateľa pre rôzne kategórie pomoci a rôzne aktivity, bude možné pri tejto výzve financovať všetky aktivity iba z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Žiadna spoluúčasť, ani financovanie z vlastných zdrojov sa nebude vyžadovať v prípade, ak projekty zamerané na obnovu budov splnia určené kritériá.

Požadovaná bude minimálne stredná obnova s úsporou primárnej energie najmenej 30 %. Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní dosahovať čo najvyššiu úsporu, 100- percentné pokrytie všetkých oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac. Ak to bude menej, intenzita podpory bude odzrkadľovať dosahovanú úsporu.

Zelená podnikom

Na podujatí bol predstavený aj pripravovaný nový národný projekt SIEA Zelená podnikom, prostredníctvom ktorého budú môcť mikro, malé a stredné podniky získať príspevok do výšky 70-tisíc eur na energetický audit a využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu. Informácie o základných podmienkach, mechanizme podpory a náležitostiach energetického auditu prezentovala projektová manažérka SIEA Ivana Zajíčková. Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva. Príspevky vo forme poukážok budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia, napríklad advokáti, notári či lekári.

Ako mať efektivitu a pohodu pod kontrolou?

O tom, aké systémy riadenia sú vhodné pre udržateľnú správu a prevádzku nehnuteľností hovoril na podujatí Daniel Čurka z Asociácie poskytovateľov energetických služieb. „Čo neviete zmerať, to neovplyvníte. Keď začnete merať, začnete šetriť. Získané údaje je následne potrebné vyhodnocovať, vizualizovať a dávať do súvislostí, aby bolo jasné, kde je potenciál úspor,“ zdôraznil s tým, že meracie prvky je možné v objekte nasadiť už v priebehu krátkeho času. Vhodným a účinným riešením je umožniť užívateľom, aby sledovali  kľúčové ukazovatele, ako je napríklad spotreba tepla na m2. Súčasťou prezentácie boli aj príklady analýzy dát, ktoré odhalili plytvanie energiou v rámci projektov realizovaných prostredníctvom garantovaných alebo podporných energetických služieb.

Možnosti, do akej miery sú schopné inteligentné radiátorové termostaty znížiť spotrebu energie pri vykurovaní, predstavil Ivan Šuhajda z platformy Budovy pre budúcnosť. Ako uviedol, rozdiel medzi spotrebou pri ekvitermickej regulácii a pri používaní inteligentných priestorových termostatov pri testovaní predstavoval aj 20 % pri rozptyle teplôt medzi 19 a 23 °C. Zatiaľ čo ekvitermická regulácia reaguje na zmeny teplôt v exteriéri, inteligentné termostaty sú schopné reagovať na zmenu teploty v interiéri a vyhodnocovať reakcie a reakčné časy pri dosahovaní požadovaných teplôt.

Ako zvýšiť sebestačnosť pri ohreve vody

Využitiu slnečných kolektorov pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti sa na podujatí venoval Alfréd Gottas z Československej spoločnosti pre slnečnú energiu. V prezentácii sa sústredil na porovnanie rozdielov medzi fotovoltickými systémami a slnečnými kolektormi. Poukázal na to, že  v prípade potreby zabezpečenia ohrevu vody je vhodné diverzifikovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. „Stavať systém na prípravu teplej vody iba prostredníctvom fotovoltických panelov nedáva ekonomický zmysel. Najlepší výsledok dáva ich vhodná kombinácia so slnečnými kolektormi,“ zdôraznil.

Príklady zo škôl

O kvalite vnútorného ovzdušia v rôznych typoch budov hovoril Vladimír Orovnický zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá. Prezentoval výsledky diagnostiky ovzdušia v administratívnej budove a v 20 školách, ktoré potvrdili, že prirodzeným vetraním nie je možné po zateplení zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu a podmienky v triedach sú absolútne nevhodné. Z meraní a analýz vyplýva, že vo všetkých sledovaných školách koncentrácia CO₂ prekročila odporúčanú úroveň. Limit pre maximálnu odporúčanú koncentráciu bol dodržaný len v jednom prípade. V siedmich prípadoch bol maximálny limit presiahnutý dvojnásobne a v štyroch viac ako trojnásobne. Vo viacerých školách pritom v letných mesiacoch vnútorná teplota presahovala 30 °C.

Osvetlenie nemá byť len efektívne

Svetelná dizajnérka a energetická audítorka Lucia Borsíková vo svojej prezentácii poukázala na moderné prístupy známe ako Human Centric Lighting (HCL). Podľa nich má byť osvetlenie nielen efektívne, ale má zohľadňovať aj biologické potreby človeka, aby spoluvytváralo zdravé vnútorné prostredie. Pri navrhovaní nových a rekonštruovaných osvetľovacích systémov je podstatne väčší dôraz ako v minulosti kladený na osvetlenie stropov a stien, ktoré by malo byť jasnejšie. Aj preto je trendom nahrádzať v strope zabudované svietidlá podvesenými svietidlami. V priestoroch, kde sa zdržiavajú ľudia, sa upúšťa od plošného osvetlenia rovnakej intenzity, odporúčané je nastavovať osvetlenie priamo pre miesto a typ zrakovej úlohy. Štandardom by sa malo stať používanie senzorov snímajúcich prítomnosť denného svetla a osôb a tiež možnosť meniť intenzitu na požiadanie.
Ideálna príležitosť modernizovať

Keďže bola tento rok v Európe ukončená výroba žiariviek, je ideálna príležitosť nahradiť staré svietidlá modernými systémami s využitím LED, ktoré majú aj možnosť smart riadenia. V žiadnom prípade sa pri rekonštrukciách neodporúča len jednoduchá výmena starých svietidiel na pôvodných pozíciách, pretože hoci spotreba a faktúry za elektrinu môžu klesnúť, normatívne požiadavky na osvetlenie pracovísk sa zásadne zmenili a zabezpečenie svetelného komfortu závisí od mnohých faktorov. Podrobnejšie informácie o tom, na čo si  dať pri príprave takýchto projektov pozor, prezentovali odborníci na svetelnú techniku v rámci konferencie Svetlo v obciach a budovách, ich rady a odporúčania sú na stránke SIEA k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamov.

Chladenie s nízkymi nákladmi

O možnostiach úsporného vykurovania a chladenia prostredníctvom temperovaných betónových jadier (BKT, z nemeckého Betonkerntemperierung) v nových dobre izolovaných stavbách hovoril Igor Maco zo Slovenského zväzu pre chladenie, vykurovanie a tepelné čerpadlá. Vysvetlil, ako sa dá pri kombinácii akumulácie energie v betóne s inštaláciou tepelných čerpadiel, fotovoltických systémov a prvkov pasívneho chladenia zabezpečiť energeticky efektívna prevádzka s nízkymi nákladmi. Príkladom prvej verejnej budovy na Slovensku, v ktorej od roku 2022 využívajú na stropné vykurovanie a chladenie cirkulujúcu vodu v rúrkach zabudovaných v betónových konštrukciách, je mestský úrad v Leopoldove.

Čo si vyžaduje a čo ukázala kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

Súčasťou konferencie bola prezentácia riaditeľky odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslavy Šoltésovej, ktorá zhrnula povinnosti pri kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov. Tie musia v súlade s legislatívou v pravidelných intervaloch zabezpečovať prevádzkovatelia budov využívajúci vykurovacie a chladiace systémy s celkovým výkonom väčším ako 70 kW. Z analýzy správ o vykonaných kontrolách za posledné dva roky, ktorú pripravil Igor Slovík zo SIEA, napríklad vyplynulo, že spomedzi vyše 700 kontrolovaných klimatizačných jednotiek sa väčšina využíva v administratívnych budovách a budovách, v ktorých sú poskytované obchodné služby. Podľa zistení z kontroly kotlov približne polovica z 800 kontrolovaných zariadení presahovala vek 15 rokov, pričom viac ako 20 kotlov nesplnilo minimálnu požadovanú účinnosť.

K dispozícii sú aj štatistické prehľady o výkonoch kontrolovaných zariadení a zastúpení výrobných značiek. Súčasťou analýzy bolo aj zosumarizovanie nedostatkov správ z kontrol z roku 2021. Kontroly sú zamerané na zhodnotenie údržby a funkčnosti systémov. Jedným z benefitov je pre prevádzkovateľov systémov aj poskytnutie návrhu opatrení zohľadňujúcich  hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov, ktoré sú zamerané na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia zariadenia. Tieto odporúčania obsahovali takmer všetky správy, avšak vo viacerých prípadoch kontrolóri do správ nezahrnuli posúdenie výkonu zariadenia vzhľadom na potrebu tepla a chladu v budove.

Konferenciu Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia pripravila SIEA v rámci projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bezplatné poradenstvo je poskytované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O konzultácie je možné požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.

 

Prezentácie

1.blok Kvalita vnútorného prostredia v centre pozornosti
Povinnosti pri kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov a plánované zmeny v smernici o energetickej hospodárnosti budov
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Čo ukázali zrealizované kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov
Igor Slovík, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zelená podnikom pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie
Ivana Zajíčková, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Aktuálna a pripravovaná podpora zameraná na kvalitu vnútorného prostredia z Programu Slovensko
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
2.blok Možnosti ako mať efektivitu a pohodu v budovách pod kontrolou
Je inteligentné vykurovanie cestou k úsporám?
Ivan Šuhajda, Budovy pre budúcnosť
Systémy riadenia pre udržateľnú správu a prevádzku nehnuteľností
Daniel Čurka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Ako využiť slnečné kolektory na zvýšenie energetickej sebestačnosti
Alfréd Gottas, Československá spoločnosť pre slnečnú energiu
Akustika v budovách
Lukáš Zelem, Asociácia výrobcov minerálnej izolácie
3.blok Komfort, ktorý sa oplatí. Príklady z praxe
Efektívne osvetlenie zacielené na potreby človeka
Lucia Borsíková, energetická audítorka
Kvalita vnútorného ovzdušia v rôznych typoch budov
Vladimír Orovnický, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
Výhody a obmedzenia použitia tepelných čerpadiel v kombinácii s fotovoltickými systémami
Igor Kras, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Betónová konštrukcia ako aktívny prvok chladenia
Igor Maco, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
4.blok  Vodíkové technológie
Prečo potrebujeme vodík pri energetickej transformácií?
Lukáš Zendulka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Video záznamy

1. blok

2. blok

3. blok

 

4. blok