Prezentácie z konferencie Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti

Novým požiadavkám, ktoré majú od januára 2013 zabezpečiť zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, bola venovaná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti. Podujatie v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva  ŽIŤ ENERGIOU zorganizovala SIEA v prvý decembrový týždeň v Patinciach.

Povinná certifikácia pre všetky verejné budovy s podlahovou plochou viac ako 500 m2,  inzeráty na predaj a prenájom nehnuteľností už len so známkou za energetickú hospodárnosť a sprísnená kontrola certifikátov a správ z kontrol vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. To sú základné zmeny, ktoré začnú  platiť od 1. januára 2013. Vyžiadala si ich smernica č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Do slovenskej legislatívy boli zapracované prostredníctvom zákona č. 300/2012 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, a zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

 SIEA_december_2012_paneldiskusia_12.jpgSIEA_december_2012_paneldiskusia_10.jpgSIEA_december_2012_prednasajuci_01.jpgSIEA_december_2012_paneldiskusia_11.jpgSIEA_december_2012_otazky_24.jpgSIEA_december_2012_paneldiskusia_14.jpgSIEA_december_2012_paneldiskusia_15.jpgSIEA_december_2012_paneldiskusia_13.jpg

Odborný program konferencie pripravila SIEA v spolupráci s Ministerstvom dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré sa problematikou energetickej hospodárnosti budov zaoberá.  Viac ako 130 účastníkov si mohlo v Patinciach vypočuť podrobné vysvetlenie požiadaviek vyplývajúcich z nových zákonov, vyhlášok a technických noriem.

Samostatné prezentácie boli venované Národnému plánu  na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a novej Smernica EÚ o energetickej efektívnosti 2012/27/EU. Tá okrem iného vyžaduje obnovu budov úradov s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky stanovené smernicou 2010/31/EÚ. Ročne je potrebné obnoviť budovy, ktoré zodpovedajú 3% celkovej podlahovej plochy uvedených budov s podlahovou plochou väčšou ako 500m2.Členské štáty si však majú stanoviť aj dlhodobú stratégiu na mobilizáciu investícií do obnovy vnútroštátneho fondu bytových aj komerčných budov.

SIEA_december_2012_prednasajuci_09.jpgSIEA_december_2012_Ohradzanska_02.jpgSIEA_december_2012_Starnova_03.jpgSIEA_december_2012_Soltesova_04.jpgSIEA_december_2012_Cernak_05.jpgSIEA_december_2012_Bendzalova_06.jpgSIEA_december_2012_Pirsel_07.jpgSIEA_december_2012_Chmurny_08.jpg

Na konferencii vystúpili aj zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov. Vladimír Benko vo svojej prednáške zdôraznil, že dôvodom častých nedostatkov pri projektoch je predovšetkým tlak investorov na nízke ceny a podmienky verejného obstarávania, pri ktorých je preferovaná ponuka s najnižšou cenou. „Iba 4,1% nových a obnovovaných budov dnes spĺňa energetickú hospodárnosť požadovanú pre tieto budovy po roku 2015,“ uviedol na konferencii podpredseda SKSI Ján Ralbovský. Vychádzal pritom zo štatistiky budov, ktoré už získali energetický certifikát, zverejnenej na stránke www.inforeg.sk.  Ako zdôraznil, systém certifikácie by sa mal upraviť tak, aby certifikácia priamo ovplyvňovala tvorbu energeticky hospodárnych budov v čase, kedy sú možné korekcie a vylepšenie ich energetickej hospodárnosti, t. j. v štádiu projektovej prípravy.

Predmetom živej diskusie boli aj podnety na lepšiu spoluprácu so stavebnými úradmi a kvalita súčasných certifikátov. Tie budú po novom preverované viacerými druhmi kontroly. Overovať sa má platnosť vstupných údajov o budove a použitých údajov na vydanie energetického certifikátu i výsledky uvedené v energetickom certifikáte, vrátane poskytnutého odporúčania. Pri najdôslednejšej forme kontroly sa spomína aj kontrola energeticky certifikovanej budovy na mieste s cieľom skontrolovať zhodu medzi špecifikáciami uvedenými v energetickom certifikáte a parametrami energeticky certifikovanej budovy. Na kontrolu má byť každoročne náhodne vybraný štatisticky významný podiel z realizovaných certifikátov. Podobná podmienka platí aj pri overovaní kvality správ z kontrol vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

Prezentácie

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov – Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov – Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Národný plán  na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie – Ján Černák, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Smernica o energetickej efektívnosti – Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Čo sú „zelené“ budovy? – Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov  (STN EN 73 0540) – Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Prevádzkové hodnotenie budov – Jana Bendžalová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Využívanie OZE v budovách – príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne – Ivan Chmúrny, Stavebná fakulta STU Bratislava

 

SIEA_december_2012_ucastnici_16.jpgSIEA_december_2012_kosa_17.jpgSIEA_december_2012_Benko_18.jpgSIEA_december_2012_Ralbovsky_19.jpgSIEA_december_2012_Tolgyessyova_20.jpgSIEA_december_2012_Kerestur_21.jpgSIEA_december_2012_Petrasova_24.jpgSIEA_december_2012_vyherca_24.jpg

Úlohy a očakávania Slovenskej komory stavebných inžinierov po aplikácii nových právnych predpisov – Vladimír Benko, Slovenská komora stavebných inžinierov

Energetická hospodárnosť budov v technických normách – Henrieta Tölgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie

Aké máme budovy – monitorovanie už má svoje základy – Pavol Kosa, Jaroslav Chocholáček, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projektovanie energeticky hospodárnych budov a energetická certifikácia v praxi – Ján Ralbovský, Slovenská komora stavebných inžinierov

Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov – Matej Kerestúr, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Monitorovanie energetických certifikátov – Zdenko Letenay, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Možnosti financovania zatepľovania bytových domov prostredníctvom štátnej podpory zo ŠFRB – Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Energetická hospodárnosť v zelených budovách – Ako efektívne využívajú energiu v administratívnom centre BBC 1 Plus v Bratislave (fotogaléria)

Podujatie sa konalo v rámci projektu Bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.