Vrátiť sa na normálnu verziu

Monitorovacie správy

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch podľa § 25 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odkaz na legislatívu

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2019.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2018.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2017.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2016.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2014.

Ročné správy o pokroku a akčné plány energetickej efektívnosti sú publikované aj na stránkach:

Návrhy akčných plánov energetickej efektívnosti na rokovaniach vlády SR:

4. Akčný plán energetickej efektívnosti a roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020. (zip na siea.sk)

3. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 (Súhrnné údaje o eneregetickej efektívnosti za roky 2014 až 2016 sú súčasťou vyhodnotenia 3. Akčného plánu). (zip na siea.sk)

Správy z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa § 10 odseku 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odkaz na legislatívu

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2021

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2020

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2019

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2018

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2017

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2016

  • Príloha č.1 – Prehľad údajov o energetickej náročnosti – Príloha nepublikovaná, nakoľko neboli poskytnuté vstupné údaje podľa § 10 odsek 8
  • Príloha č.2 – Zoznam obnovených verejných budov – Príloha nepublikovaná, nakoľko neboli poskytnuté vstupné údaje podľa § 10 odsek 8

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2015

Smerné čísla v energetike

Smerné čísla v energetike

Dokument obsahuje hodnoty ukazovateľov pre plánovanie a prepočty spotrieb energií. Ukazovatele dosiahnutých úspor a energetických náročností sú zväčša ročné vážené priemery. Súbor obsahuje časovú platnosť údaja a bližší popis metódy určenia hodnoty.

Ostatné výstupy z monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2016

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2015

Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2016.