Vrátiť sa na normálnu verziu

Monitorovacie správy

 

Podľa Rozhodnutia č. 31/2014 Ministerstva hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch podľa § 25 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2017 sú uvedené v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2017.

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2017 a jej Príloha č.1 – Správa o obnove budov 2017Príloha č.2

Súhrnné údaje o eneregetickej efektívnosti za roky 2014 až 2016 sú súčasťou vyhodnotenia 3. Akčného plánu.
Uvedené sú v 4. Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020 v tabuľkových prílohách P1.

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2016

 

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2016 

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2015 sú uvedené v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015.

 

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2015

 

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2014 sú uvedené v Ročnej správe o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2014.

 

3. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

 

Výstupy z monitorovacieho systému energetickej efektívnosti:

Smerné čísla v energetike

Dokument obsahuje hodnoty ukazovateľov pre plánovanie a prepočty spotrieb energií. Ukazovatele dosiahnutých úspor a energetických náročností sú zväčša ročné vážené priemery. Súbor obsahuje časovú platnosť údaja a bližší popis metódy určenia hodnoty.

 

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2016

 

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2015

 

Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV