Zelená dohoda pre budovy

Hlavným cieľom projektu Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings, GD4B) je zriadenie okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart Buildings) na Slovensku a v Českej republike.

 

Začiatok projektu: 1. jún 2021
Trvanie projektu: do 31. mája 2024 (36 mesiacov)
Financovanie: 100% program Horizon 2020

Rozpočet projektu:  1 151 101,25 €
Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Partneri: ViaEuropa (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Prvá stavebná sporiteľňa (SK), SEVEn (CZ), Asociace pro rozvoj infrastruktury (CZ), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice (CZ), Asociace poskytovatelu energetických služeb ZS (CZ)

Webová stránka: https://greendeal4buildings.eu/

Ciele projektu Zelená dohoda pre budovy

Prostredníctvom okrúhlych stolov projektu Zelená dohoda pre budovy bude na Slovensku a v Českej republike implementovaná iniciatíva Inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart Buildings).

Projekt je zameraný aj na spoluprácu so stakeholdermi pri vytváraní cestovných máp a akčných plánov zameraných na rozvoj pilierov, ktoré sú základom iniciatívy. Okrúhle stoly venované investíciám do energetickej účinnosti budú stálymi mnohostrannými diskusnými fórami, na ktorých sa budú zúčastňovať relevantní stakeholderi, ako sú vláda, regionálne orgány a samosprávy, finančný sektor, ESCO firmy, vlastníci domov, operátori v celom hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti a sektor stavebníctva. Väčšina prevádzkovateľov v stavebníctve sú malé a stredné podniky (veľká časť sú mikropodniky) a mnoho malých a stredných podnikov v hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov, je nevyhnutných pre trhové prevratné inovácie, ktoré umožňujú úspešnú transformáciu energie v stavebnom priemysle. Preto sa projekt bude osobitne zameriavať na MSP.

Zásadným cieľom úsilia v oblasti renovácií budov v oboch krajinách bude ich organizácia do väčších blokov, aby mohli ťažiť z lepších podmienok financovania a úspor z rozsahu. Cestovné mapy preto podporia potrebnú koordináciu a podporu pri vytváraní rozsiahleho súboru financovateľných projektov prostredníctvom agregácie veľkého počtu malých projektov, aby sa finančné schémy vytvorené finančným sektorom mohli zásobiť investičnými balíčkami kritickej veľkosti na čo najefektívnejšie využitie súkromných zdrojov financovania.

Cestovné mapy sa tiež zamerajú na zvýšenie efektívnosti verejného financovania, maximalizáciu využitia dostupného verejného financovania prostredníctvom finančných nástrojov na riešenie zistených zlyhaní trhu a lepšie zameranie grantov na zraniteľných spotrebiteľov, zatiaľ čo sa zvýši vplyv súkromných investícií napríklad prostredníctvom využívania synergií verejno-súkromného financovania a financovania z rôznych zdrojov, ako aj využitím nástrojov, ako sú individuálne plány renovácie budov, ktoré by systematizovali jednotlivé vládne kampane na dotovanie čiastkových zlepšení (dotácie na kotly, dotácie na fotovoltické panely a iné).

Výstupy projektu

Tlačová správa k okrúhlemu stolu: Projekt Zelená dohoda pre budovy pomôže pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, pdf (454 kB), marec 2021

Prezentácie z prvého stretnutia odbornej skupiny „Udržateľná energia“, marec 2022

Na Slovensku začínajú konzultácie k naplneniu Európskej zelenej dohody v sektore budov, jún 2021

Tlačová správa k spusteniu projektu GD4B, pdf (454 kB), jún 2021

Na Slovensku začínajú konzultácie k naplneniu Európskej zelenej dohody v sektore budov, siea.sk

Slovenskí stavebníci sa zapoja do projektu Zelená dohoda pre budovy, teraz.sk

Slovenskí stavebníci sa zapoja do projektu Zelená dohoda pre budovy, ekonomika.pravda.sk

Slovenskí stavebníci sa zapoja do projektu Zelená dohoda pre budovy, openiazoch.sk

 

Kontakt

Projektový manažér: Mgr. Stanislav Laktiš
Mobil: +421 918 857 550
E-mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk