SHREC

Hlavným cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových a bezpečných technológií. Projekt má tiež za úlohu nájsť spôsoby zvyšovania povedomia cieľových skupín o nových nízkouhlíkových technológiách a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov

 

Začiatok projektu: august 2019
Trvanie projektu: 48 mesiacov
Financovanie: 85% EÚ, 15% SIEA
Koordinátor: Hanze Univerzita aplikovaných vied (NL)

Partneri: Hanze Univerzita aplikovaných vied (NL), Technická univerzita vo Vilniuse (LT), Regionálna rozvojová agentúra Južná Muntenia (RU), Región Piemonte (IT), mesto Mondragón (ES), AURA-EE – regionálna energetická a environmentálna agentúra v Rhone-Alpy (FR), Mid Sweden Univerzita (SE) a SIEA (SK).
Viac informácií:
https://www.interregeurope.eu/shrec/

www.facebook.com/shrecproject

www.twitter.com/SHRECproject

 

Podstatnou časťou projektových aktivít je zdieľanie dobrej praxe medzi partnermi projektu vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a ich zavádzaní do praxe. Na stretnutiach partneri predstavia, akými spôsobmi je možné dosiahnuť stanovené ciele projektu.

V rámci projektu bude vypracovaný akčný plán, na ktorom sa budú podieľať jednotlivé partnerské krajiny. Bude obsahovať kroky na dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov a najmä odporúčania pre vylepšenie a zdokonalenie národných politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov s dôrazom na nízko uhlíkové technológie. Akčný plán bude výsledkom úzkej spolupráce projektových partnerov so skupinami stakeholderov a ich vzájomného zdieľania vedomostí, politík, skúseností a praktických ukážok dobrej praxe. Súčasťou akčného plánu budú aj analýzy využívania OZE, ktoré vypracujú partneri projektu pre svoju krajinu/región.

Výstupy projektu:

Akčný plán

Regionálna analýza národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v partnerských krajinách projektu SHREC

Ukážky dobrej praxe na Slovensku:

Zóna Nové Nivy – Navrhovanie novej zodpovednej budúcnosti

Hĺbková obnova strednej školy v Trenčíne

Pradiareň 1900 – Obnova národnej historickej budovy bývalej pradiarne

Lokálny zdroj – úprava legislatívy

 

Podujatia:

Konferencia Efektívne zásobovanie teplom, 25.-26.10.2022, Jasná

Medzinárodný projekt SHREC začal v holandskom Groningene exkurziami v energetických komunitách, Groningen,  29. – 31.10. 2019, videoreportáž

Medzinárodný workshop na tému Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému, Švédsko, september 2020

Medzinárodné stretnutie na tému Energetické a klimatické politiky a inovácie vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, Bratislava, 20. a 21. 10. 2020

Medzinárodný workshop na tému Energetická politika a inovatívne projekty regiónu Piemont, Turín, január 2021

Medzinárodný workshop na tému Energetická transformácia v regióne Sud Muntenia, Rumunsko, jún 2021

Medzinárodný workshop na tému Urbanistické plánovanie a udržateľnosť v rámci energetického a environmentálneho inžinierstva budov, Litva, október 2021

Diskusia stakeholderov na tému udržateľnej energie a OZE, Bratislava, 22.2.2022 

Medzinárodný projekt SHREC sprostredkoval stakeholderom skúsenosti holandského energetického spoločenstva Grunneger Power, Bratislava, 22.3.2022

Pozvánka na online podujatie na tému Ako môžu prispieť OZE k energetickej sebestačnosti domácností, 5.5.2022

 

Kontakt:
Projektový manažér: Mgr. Stanislav Laktiš
Mobil: +421 918 857 550
E-mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk