SHREC

Hlavným cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových a bezpečných technológií. Projekt má tiež za úlohu nájsť spôsoby zvyšovania povedomia cieľových skupín o nových nízkouhlíkových technológiách a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov

 

Začiatok projektu: august 2019
Trvanie projektu: 48 mesiacov
Financovanie: 85% EÚ, 15% SIEA
Koordinátor: Hanze Univerzita aplikovaných vied (NL)

Partneri: Hanze Univerzita aplikovaných vied (NL), Technická univerzita vo Vilniuse (LT), Regionálna rozvojová agentúra Južná Muntenia (RU), Región Piemonte (IT), mesto Mondragón (ES), AURA-EE – regionálna energetická a environmentálna agentúra v Rhone-Alpy (FR), Mid Sweden Univerzita (SE) a SIEA (SK).
Webová stránka: https://www.interregeurope.eu/shrec/

Podstatnou časťou projektových aktivít je zdieľanie dobrej praxe medzi partnermi projektu vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a ich zavádzaní do praxe. Na stretnutiach partneri predstavia, akými spôsobmi je možné dosiahnuť stanovené ciele projektu.

V rámci projektu bude vypracovaný akčný plán, na ktorom sa budú podieľať jednotlivé partnerské krajiny. Bude obsahovať kroky na dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov a najmä odporúčania pre vylepšenie a zdokonalenie národných politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov s dôrazom na nízko uhlíkové technológie. Akčný plán bude výsledkom úzkej spolupráce projektových partnerov so skupinami stakeholderov a ich vzájomného zdieľania vedomostí, politík, skúseností a praktických ukážok dobrej praxe. Súčasťou akčného plánu budú aj analýzy využívania OZE, ktoré vypracujú partneri projektu pre svoju krajinu/región.

Výstupy projektu:

Úvodné stretnutie partnerov sa konalo v Holandsku v meste Groningen od 29. do 31.10. 2019. Video zo stretnutia si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=QBTqiClkxQY.

Na druhom stretnutí partnerov, ktoré sa bude konať na jeseň 2020 v Bratislave, SIEA ukáže partnerom a prizvaným hosťom ukážky dobrej praxe na Slovensku. Súčasťou stretnutia bude seminár zameraný na politiky zaoberajúce sa zvyšovaním podielu energie z OZE a povedomia obyvateľov o využívaní OZE.

 

Kontakt:
Projektový manažér: Mgr. Stanislav Laktiš
Mobil: +421 918 857 550
E-mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk