LEAP4SME

Cieľom projektu LEAP4SME je posilniť účinné politiky pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré ich budú motivovať, aby sa aby podrobili energetickým auditom a implementovali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia.

 

 

Začiatok projektu: 1. september 2020
Trvanie projektu: do 31. august 2023 (36 mesiacov)
Financovanie: 100 % program Horizon 2020

Rozpočet projektu: 1 895 027,50 €
Koordinátor: ENEA (IT)

Partneri: ENEA (IT), ADENE (PT), Maltská Energetická a vodohospodárska agentúra (MT),  EIHP (HR), CRES (GR), Rakúska energetická agentúra (AT), KAPE (PL), REVOLVE media (BE), Energy saving trust (UK), SIEA (SK)
Webová stránka:  https://leap4sme.eu/

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/leap4sme/

Twitter: https://twitter.com/LEAP4SME

 

Cieľom projektu LEAP4SME je podporiť členské štáty EÚ pri vytváraní alebo zlepšovaní účinných politík zameraných na energetické audity v malých a stredných podnikoch, aby sa auditom podrobili a následne aj vykonali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia vyplývajúce z energetických auditov. To bude dosiahnuté pochopením kľúčových energetických potrieb MSP a existujúcich prekážok, ktoré blokujú cestu k energetickej účinnosti, mobilizáciou súkromných zainteresovaných strán a stakeholderov a navrhovaním účinných riešení na dosiahnutie energetických aj neenergetických výhod.

MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a vo svetových ekonomikách zohrávajú zásadnú úlohu. Ich energetická spotreba je vysoká, avšak na individuálnej úrovni relatívne nízka.

Podľa analýzy Medzinárodnej Energetickej agentúry tvoria MSP najmenej 13 % globálnej konečnej spotreby energie ročne (74 EJ) – asi jedna tretina dopytu po energii v priemysle a službách. Rovnaké percento dosahujú aj slovenské MSP.

Potenciálna úspora energie, ktorú by bolo možné dosiahnuť v MSP s existujúcimi najlepšími dostupnými technológiami a postupmi, predstavuje až 30% ich spotreby.

Analýzou dostupných dát z  vykonaných energetických auditov v rokoch 2015-2019 bolo zistené, že potenciál energetických úspor v MSP na Slovensku je na úrovni 15 %.

Opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vedú k úsporám energie, ktoré majú pozitívny ekonomický vplyv na MSP, a k nepriamym výhodám, ako je znižovanie tvorby odpadu, spotreba vody, emisie skleníkových plynov a zlepšenie pracovného prostredia.

 

Výstupy projektu:

Pozvánka na LEAP4SME workshop „Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora“, 05/2023

Projekt LEAP4SME pripravil praktickú príručku pre energeticky efektívne podnikanie, 12/2022

Projekt LEAP4SME sprístupnil analýzu trendov a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti malých a stredných podnikov v Európe, 07/2022

O energetickej efektívnosti malých a stredných podnikov na Slovensku veľa nevieme, medzinárodný projekt LEAP4SME to pomôže zmeniť, 06/2022

Záleží Vám na znížení spotreby energie v podniku? Zapojte sa do medzinárodného prieskumu projektu LEAP4SME, 05/2022

Tlačová správa I Nový projekt LEAP 4 SME bude motivovať súkromný sektor k zvyšovaniu energetickej účinnosti, (EN)

Leták 7/2022

Infografika: Stav MSP v Európe, 7/2022

 

Kontakt:
Projektový manažér: Mgr. Stanislav Laktiš
Mobil: +421 918 857 550
E-mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk