DoubleDecker

logo DoubleDeckerProjekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v Českej republike a v Slovenskej republike. Využijú sa pritom skúseností oboch krajín z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB, čím sa podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

Začiatok projektu 1. október 2022

Trvanie projektu: 18 mesiacov

Zapojené krajiny: Česká republika; Slovenská republika.

Koordinátor: SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), ViaEuropa Competence Center (SK), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (CZ), České vysoké učení technické v Praze (CZ), Česká rada pro šetrné budovy (CZ),

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu DoubleDecker je identifikovať a dosiahnuť schválenie opatrení na zvýšenie stavebných kapacít v Českej republike a v Slovenskej republike. Účelom opatrení je podporiť transformáciu stavebného priemyslu s dôrazom na energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov.

Očakávané sú výzvy na potrebu zdvojnásobenia miery renovácií, zvýšenie podielu hĺbkových renovácií, potreby milióna stavebných robotníkov v rámci EÚ a v konečnom rade zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov na stavbách, tak aby spĺňali nové požiadavky na technológie.

Zároveň je potrebné reštartovať národné platformy a urýchliť transformáciu stavebníctva a príbuzných odvetví. Dôležitými míľnikmi projektu bude vytvorenie národnej analýzy status quo a národnej cestovnej mapy, ktorých účelom bude strategicky usmerňovať krajiny v snahe splniť ciele Green Deal a súvisiacej vlny obnovy, Smart Finance for Smart Buildings a ďalších iniciatív.

Vzhľadom na štrukturálne zmeny v energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, technickom pokroku v priemysle, nových metód vzdelávania, nových ešte ambicióznejších klimatických a energetických cieľov a prebiehajúcej digitalizácii je potrebné aktualizovať základné celoeurópske dokumenty v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS).

Očakáva sa, že projekt bude vykonávať činnosti, ktoré nie sú riešené prostredníctvom Európskeho stavebného plánu pre krajinu, na ktorú sa návrh vzťahuje:

  • Opätovné spustenie národnej platformy prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov a pravidelných stretnutí;
  • Prieskum trhu a zber údajov (analýza súčasného stavu);
  • Zhodnotenie efektívnosti implementácie prvej národnej cestovnej mapy;
  • Cielené rozhovory s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Workshopy s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Aktualizácia národnej cestovnej mapy vrátane opatrení do roku 2030 a odporúčaní politík, potvrdenie relevantnými národnými stakeholdermi.