REC4EU

logo REC4EUMedzinárodný projekt „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) sa zameriava na rozvoj energetických spoločenstiev v regiónoch a rozvoj nástrojov na podporu ich vzniku a udržateľného fungovania.

 

 

Začiatok projektu: marec 2023
Trvanie projektu: 48 mesiacov (február 2027)
Financovanie: 80% Interreg Europe, 20% SIEA
Koordinátor: Regionálna agentúra pre správu odpadov a zdrojov (IT)
Partneri:
Región Toskánsko (IT)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK)
Lubelské vojvodstvo (PL)
Región Tampere (FI)
Energie Commune (BE)
Energetická agentúra Andalúzie (SP)
Regionálna energetická a klimatická agentúra (FR)

Webová stránka: https://www.interregeurope.eu/rec4eu

Energetické spoločenstvá (ES) boli prvýkrát zadefinované v balíku EÚ Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol prijatý v roku 2019. Momentálne sú už súčasťou spoločného legislatívneho rámca EÚ (EU2018/2001 REDII) pre ekologickejšiu Európu. Do slovenskej legislatívy sa energetické spoločenstvá dostali ako súčasť novely zákona o energetike účinnej od 1.10.2022.

Vďaka spoločenstvám sa výroba, dodávka, distribúcia, spoločné využívanie a spotreba energie z obnoviteľných zdrojov uskutočňujú kolektívne občanmi, ktorí často spolupracujú s malými a strednými podnikmi a verejnými orgánmi. Energetické spoločenstvá môžu pomôcť pri prechode od centralizovaného k decentralizovanému systému výroby energie, zlepšení využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovaní nákladov na energiu a závislosti od dovozu energie a zvyšovaní zapojenia občanov ako aktívnych spotrebiteľov.

Vytváranie a prevádzkovanie energetických spoločenstiev je však zložité. Vyžadujú si počiatočné investície, legislatívne znalosti, blízkosť obnoviteľných zdrojov energie, súdržnú a angažovanú skupinu členov a účasť miestnych správnych orgánov. Aj tými to výzvami sa bude projekt REC4EU zaoberať.

Plánované aktivity v 3 krokoch

 1. Krok 1 je venovaný analýze stavu ES v partnerských štátoch/regiónoch. Výsledná SWOT analýza sa bude týkať bariér v 4 oblastiach:
  1. technická (systémová integrácia, využívanie IT technológií na účely optimalizácie atď.);
  2. regulačná (transpozícia smerníc, niekoľko úrovní riadenia, kombinácia verejného a súkromného sektora);
  3. ekonomická (potrebné investície);
  4. sociálna (prijatie, zmena správania, aktívna účasť).
 2. Krok 2 je zameraný na identifikáciu príkladov dobrej praxe, ktoré pomôžu regionálnym samosprávam (mestám, obciam, VÚC) prekonať spomínané bariéry a vytvoriť systémy, ktoré pomôžu spoločenstvám pri vzniku a zavádzaní do praxe, najmä prostredníctvom:
  1. hodnotenia kvality miestnych iniciatív podporovaných zainteresovanými stranami, ktoré by mohli byť začlenené do REC (miestne správy, MSP, občania);
  2. poskytovania právnej, finančnej a technickej podpory a poradenstva vo všetkých fázach rozvoja;
  3. spojenia s občianskou spoločnosťou s cieľom zvýšiť informovanosť o príležitostiach spojených s ES a riadení kampaní na budovanie kapacít
 3. Krok 3 bude smerovať k pozitívnej zmene v rámci Programu Slovensko, tak by boli spoločenstvá adekvátne podporené.

 

Výstupy projektu

Viete, čo je energetická komunita?

Čo je cieľom projektu REC4EU?

Aké sú úlohy partnerov projektu?

Ako postupujeme pri realizácii projektu?

Kontakt

Projektový manažér: Patrícia Mičudová
Mobil: +421 905 923 127
E-mail: patricia.micudova@siea.gov.sk