Aká je úroveň klastrov na Slovensku? SIEA vydala publikáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti certifikácie klastrov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavila publikáciu „KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov“. Publikácia obsahuje súbor analýz, prieskumov a názorov odborníkov, ktorí stoja v popredí formovania a budovania klastrového ekosystému na Slovensku.

Publikácia je kľúčovým prameňom informácií o certifikácii klastrových organizácií, ktoré  združujú konkurenčné, ale zároveň spolupracujúce podniky, akademické a vedecké inštitúcie, ako aj samosprávy a občianske iniciatívy na Slovensku. Po prvý raz bola predstavená počas slávnostného otvorenia 2. národnej klastrovej konferencie v Trnave 11. marca 2024.

Prvá klastrová organizácia vznikla na Slovensku v roku 2004, aktuálne je aktívnych 35 priemyselných klastrov. Publikácia mapuje vývoj slovenského klastrového prostredia a certifikačný proces za posledných desať rokov a je jedinečná vo svojej komplexnosti spracovania. Skúsený autorský kolektív je zložený z klastrových odborníkov SIEA a Ministerstva hospodárstva SR.

Medzinárodný rozmer dodáva publikácii porovnanie slovenských klastrov s klastrami v krajinách V4 a EÚ, ktoré poskytol Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Informácie sú dostupné aj v anglickej mutácii.

Publikácia je zároveň poďakovaním všetkým propagátorom klastrov, manažérom, špecialistom z oblasti certifikácie a hodnotenia ako aj administratívnym a „terénnym“ pracovníkom v regiónoch, ktorí odkrývajú potenciál klastrových organizácií pre slovenskú ekonomiku.

Okrem analytického hodnotenia stavu klastrového prostredia obsahuje aj názory klastrových manažérov, ktorí približujú význam certifikácie, odhaľujú prekážky, príležitosti a výzvy, s ktorými sa stretávajú pri budovaní silných a konkurencieschopných klastrov.

„Certifikácia ESCA našej organizácie pomohla v precíznom zadefinovaní cieľov, prehĺbeniu vnútroklastrovej spolupráce a systematickému zberu výstupov našich aktivít.“ – Ing. Rudolf Pojezdala, riaditeľ Energetického klastra Prešovského kraja.

„Sme radi, že podmienky hodnotenia sú nastavené ambiciózne a motivujú klastre k dosahovaniu čoraz lepších výsledkov. Súčasne sa tešíme na ďalšie príležitosti, ktoré SIEA ponúka v sieťovaní klastrov, či zdieľaní informácií.“ – Denisa Rášová, predsedníčka Circular Slovakia.

„Výsledok certifikácie nám ukázal naše slabé miesta najmä vo vnútornom riadení klastra, čo nás donútilo strategicky dlhodobo plánovať finančné zdroje najmä pre personálne kapacity klastra. Certifikácia bola jednoznačným prínosom pre naše stratégie a pre nastavenie orientácie činnosti klastra na zahraničné partnerstvá a spoločné projekty, ktoré sú pre našu alianciu nevyhnutnosťou.“ – doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie.