Vrátiť sa na normálnu verziu

Videozáznamy a prezentácie z konferencie Zásobovanie teplom aktuálne

Možnosti, ako v čase sprísňujúcich sa požiadaviek a nástupu lokálnych obnoviteľných zdrojov zabezpečiť, aby centralizované systémy zásobovania teplom ponúkali ekologický spôsob vykurovania, boli témou konferencie Zásobovanie teplom aktuálne, ktorú SIEA zorganizovala v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z konferencie.

 

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 23. – 24. 05. 2023 v Bratislave, sa hovorilo o aktuálnych a pripravovaných formách podpory, ale aj o zmenách legislatívy a ich dopadoch v praxi.  Samostatné prezentácie boli venované novele zákona o tepelnej energetike a dopadom vyhlášky č. 503/2022 Z. z. na rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch.

Viacero prednášok sa týkalo zvyšovania podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Keďže centralizované systémy zásobovania teplom by mali v roku 2050 zabezpečovať teplo výlučne z OZE a odpadového tepla, je to hlavná téma v tejto oblasti. Diaľkové vykurovanie na Slovensku využíva podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla 760-tisíc domácností, v ktorých žije 2,4 milióna obyvateľov. Momentálny podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla z CZT predstavuje 25 %.

Na konferencii odznelo v rámci prezentácií a diskusie veľa podnetov a komentárov, ktoré vysvetľujú kontext toho, čo sa v teplárenstve momentálne deje a aké výzvy túto oblasť čakajú. Kompletný priebeh konferencie je k dispozícií prostredníctvom zverejnených videozáznamov.

 

Konferenciu Zásobovanie teplom aktuálne SIEA pripravila v rámci projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bezplatné poradenstvo je poskytované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O konzultácie je možné požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.

Prezentácie

1.blok
Novela zákona o teple v praxi
Rastislav Hanulák, Slovenský zväz výrobcov tepla
Modernizačný fond pre teplárenstvo
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Program Slovensko 21 – 27
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
2.blok
Slovenské teplárenstvo a energetika v kontexte Európskej zelenej dohody
Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla
Novela zákona o tepelnej energetike
Miroslav Petrus, Ministerstvo hospodárstva SR
Regulácia v teplárenstve aktuálne
Katarína Kalinayová, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Nový zdroj tepla v regióne horná Nitra
Milan Bugár, PTH, a. s.
3.blok
Výroba tepla zo slnka v systémoch CZT
Daniel Lako, Združenie výrobcov ekologickej energie Slovenska
Zvyšovanie účinnosti výroby tepla využitím biomasy
Ján Budzák, SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov
Budúcnosť teplárenstva s využitím OZE
Martin Janáč, MH Teplárenský holding, a. s.
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.
Vladimír Mihalco, Bardterm, s. r. o.

 

1. blok