Videozáznamy a prezentácie z Konferencie Energetický audit a služby

Čo čaká verejný sektor a podniky v oblasti energetickej efektívnosti v najbližších rokoch, bolo prezentované na konferencii Energetický audit a služby 2023, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 24. a 25. októbra 2023 v Liptovskom Jáne. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z podujatia.

 

Na konferencii bola predstavená nová európska smernica o energetickej efektívnosti. Požiadavky, ktoré z nej vyplývajú, musia byť v priebehu dvoch rokov zapracované do slovenskej legislatívy. Smernica vyžaduje dôsledné zohľadňovanie „prvoradosti energetickej efektívnosti“ a zavádza nové povinnosti.

Naďalej platí, že verejný sektor má byť vzorom v oblasti energetickej efektívnosti. Nová smernica bližšie špecifikuje povinnosti verejných subjektov a termíny ich plnenia. Celková konečná energetická spotreba všetkých verejných subjektov by sa mala od októbra 2023 každoročne znížiť aspoň o 1,9 % v porovnaní s rokom 2021. Napomôcť by k tomu aj záväzok každoročne obnoviť 3 % podlahovej plochy verejných budov.

Regionálne a miestne orgány majú zavádzať konkrétne opatrenia energetickej efektívnosti a vypracovať dekarbonizačné schémy alebo plány udržateľnej energie. Zvýšená pozornosť má byť venovaná aj skupinám obyvateľstva ohrozených energetickou chudobou.

Zásadná zmena nastala pri povinných energetických auditoch pre podniky. Zatiaľ čo v minulosti sa posudzovala veľkosť podniku, po novom to bude celková spotreba energie. Povinnosti zabezpečiť vykonanie energetického auditu budú mať od roku 2026 podniky s celkovou spotrebou energie nad 10 TJ a podniky s celkovou spotrebou nad 85 TJ sú povinné zaviesť systém certifikovaného energetického manažérstva.

Súčasťou konferencie boli aj prednášky o možnostiach podpory v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie z Programu Slovensko 2021 – 2027 a Modernizačného fondu. Prezentované boli aj príklady dobrej praxe v oblasti využitia nízkopotenciálneho tepla a pri využívaní informácií z auditov v projektoch znižovania energetickej náročnosti budov prostredníctvom energetických služieb.

Konferenciu Energetický audit a služby 2023 pripravila SIEA v rámci projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bezplatné poradenstvo je poskytované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O konzultácie je možné požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.

Prezentácie

1.blok
Smernica o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zákon o tepelnej energetike
Miroslav Petrus, Ministerstvo hospodárstva SR
Zákon o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
O energetických auditoch aktuálne
Igor Slovík, Slovenská inovačná a energetická agentúra
2.blok
Program Slovensko
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zelená podnikom
Matej Veverka,Slovenská inovačná a energetická agentúra
Nové pravidlá štátnej pomoci
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
ISSE-Modul pre energetické audity
Branislav Kollár, Slovenská inovačná a energetická agentúra
3.- 4.blok
Využitie nízkopotenciálneho tepla-opatrenia z auditov
Július Jankovský, energetický audítor
Využiteľnosť informácii z auditov v projektoch znižovania energetickej náročnosti budov prostredníctvom energetických služieb
Marek Zajíček
Efektívne osvetlenie zacielené na potreby človeka
Eduard Kačík, energetický audítor
Ekonomické aspekty výberu kvalitného osvetlenia
Eduard Kačík, energetický audítor
Prečo potrebujeme vodík pri energetickej transformácií?
Lukáš Zendulka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

1. blok

2. blok

3.- 4. blok