Výzva KaHR-111SP-0901

Podopatrenie 1.1.1 – Inovácie a technologické transfery

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Dátum vyhlásenia: 4. 5. 2009
Termín predloženia: 3. 8. 2009 výzva bola 1. 6. 2009 zrušená
Indikatívna alokácia: 85 000 000 EUR, (2 560 710 000 Sk)

Zrušenie výzvy KaHR-111SP-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zrušilo dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – kód výzvy KaHR–111SP–0901. Dôvodom zrušenia výzvy je zmena dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu (t.j. realizáciu projektu bude možné začať už od termínu predloženia žiadosti o NFP, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP).

Oznam o zrušení výzvy.pdf

Účel pomoci

Účelom schémy pomoci je podpora zameraná na rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou prostredníctvom zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v oblasti priemyslu a služieb. Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnené aktivity
  • hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení,
  • hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie
Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1.1.2008), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu MSP alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy.

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Forma a výška podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR, maximálna výška je 6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR. Pomoc je poskytovaná na obdobie 24 mesiacov.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 1.1.1 (schéma štátnej pomoci).doc

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

 

Formulár žiadosti o NFP .doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc
Opis projektu .doc
Finančná analýza pre projekty .xls
Podrobný rozpočet .xls
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls
Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP .doc
Čestné vyhlásenia žiadateľa .zip
Stanovisko samosprávneho kraja k žiadosti o NFP .doc
Vyhlásenie o sprístupnení informacií .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.pdf
ITMS_II_Portal_manuál .pdf

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma štátnej pomoci) .zip

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
Výberové kritériá pre žiadosti o NFP .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .doc
Štatút Výberovej komisie.doc

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.zip