Nestihli ste niektorú z našich konferencií? Pozrite si video záznamy a získajte informácie priamo od odborníkov

Záleží vám na znižovaní spotreby energie? Chcete vedieť, čo sa vo vašej organizácii, podniku, obci alebo regióne preto oplatí urobiť čím skôr a aké možnosti podpory budú v tejto oblasti aktuálne v krátkej budúcnosti, ale aj o pár rokov? Vyberte si tému a získajte informácie priamo od odborníkov. K dispozícii sú prednášky a video záznamy zo série konferencií, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra organizovala v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou.

Konferencia Svetlo v obciach a budovách

Ukončenie výroby trubicových žiariviek je jedinečnou príležitosťou zabezpečiť v tisíckach budov moderné, úsporné a spoľahlivé osvetlenie s možnosťou regulácie, ktoré umožní aj ďalšie úspory v budúcnosti. Praktické rady a odporúčania, ako túto zmenu zvládnuť, boli prezentované na konferencii Svetlo v obciach a budovách, ktorá sa uskutočnila 17. a 18. apríla 2023 v Demänovej. Konferenciu Svetlo v obciach a budovách SIEA pripravila pre zástupcov obcí a verejných organizácií, ktorí spravujú množstvo budov, kde sa zvyčajne využívajú trubicové žiarivky. Sú medzi nimi tisícky škôl a úradov. Otázku, ako nahradiť tento donedávna preferovaný svetelný zdroj však budú riešiť aj prevádzkovatelia mnohých administratívnych budov, nemocníc, obchodných priestorov a výrobných hál.

Konferencia Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Európska podpora už smeruje aj do zlepšenia vnútorného prostredia budov. O tom, ako pripraviť projekty, v ktorých obnova sa neskončí len zateplením, a do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť zdravé prostredie v budovách, sa hovorilo 19. a 20. septembra 2023 v Poprade na konferencii Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia. Hoci boli na Slovensku obnovené stovky budov, vo väčšine prípadov sa investície týkali výhradne zateplenia a výmeny okien, keďže tieto opatrenia mali zásadný vplyv na zníženie spotreby energie. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov prevádzkovatelia budov len výnimočne reagovali aj na upozornenia odborníkov, že v dôsledku zlepšenia ich tepelno-technických vlastností sa znižuje prirodzená výmena vzduchu. Primeranú pozornosť zvyčajne nevenovali ani ďalším parametrom ovplyvňujúcim kvalitu vnútorného prostredia. Cieľom konferencie bolo ponúknuť užitočné informácie vlastníkom verejných aj súkromných budov, ktorí sa zaujímajú o obnovu a chcú pripraviť systematické a komplexné projekty.

VIDEOZÁZNAMY Z KONFERENCIÍ ŽIŤ ENERGIOU

Konferencia Svetlo v obciach a v budovách 17. a 18. apríla 2023 Kliknutím na obrázok sa otvorí nová stránka: SIEA pozýva na konferenciu Svetlo v obciach a v budováchKOnferencia Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia 19. - 20.9.2023Odborná Konferencia Regionálna energetika 11.-12.05.2023Konferencia Budúcnosť regionálnej energetiky 20.6.-21.6.2023Pozvánka na konferenciu Energetický audit a službyKonferencia Energetický audit a službyOdborná Konferencia Regionálna energetika 11.-12.05.2023Pozvánka na konferenciu Efektívne zásobovanie teplom

Konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

Ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú nezávislosť? To bola hlavná téma konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorá sa uskutočnila 11. a 12. mája 2023 v Banskej Bystrici. SIEA na konferencii predstavila pripravovaný národný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne centrá udržateľnej energetiky so stabilnými odbornými kapacitami. Ich cieľom bude zmeniť súčasný živelný rozvoj v tejto oblasti na plánovanú, dlhodobo udržateľnú a nízkouhlíkovú energetiku, ktorá bude systematicky posilňovať energetickú sebestačnosť regiónov, a tým aj ich ekonomickú stabilitu.

Konferencia Budúcnosť regionálnej energetiky

O tom, kde sa podarilo zvýšiť energetickú sebestačnosť v regiónoch, a ako by to mohlo fungovať na Slovensku, sa hovorilo na konferencii Budúcnosť regionálnej energetiky, ktorá sa konala 20. a 21. júna 2023 v Liptovskom Mikuláši. Slovenské regióny stoja pred významnými energetickými výzvami, ktoré nesúvisia iba s krízou, ale aj s celkovou transformáciou energetiky a prechodom na nízkouhlíkové hospodárenie. Aby ich zvládli, budú potrebovať nielen finančné, ale aj ľudské zdroje schopné kvalitne analyzovať ich situáciu a podľa toho odporučiť vhodné riešenia smerom k zvyšovaniu ich energetickej sebestačnosti a systematickému plánovaniu investícií. Vytvoriť odborné tímy energetických špecialistov, ktorí pritom pomôžu, je cieľom pripravovaného národného projektu SIEA Kapacity pre regióny. V rámci projektu vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky, ktoré plánuje SIEA vybudovať v spolupráci so samosprávnymi krajmi, a 8 energetických centier SIEA v krajoch, ktoré im poskytnú odbornú podporu. Je to príležitosť pre desiatky odborníkov najmä z oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy, ktorí majú záujem o zmysluplnú analytickú a inovátorskú prácu.

Konferencia Energetický audit a služby – Nástroje pre efektívnosť

Energetický audit je základom systematického znižovania spotreby energie. Manažéri a majitelia podnikov, ale aj prevádzkovatelia budov môžu vďaka auditu získať súbor odporúčaných opatrení, ako využívať energiu efektívnejšie. Garantované energetické služby im umožňujú realizovať opatrenia, ktoré sú splácané z úspor energie. Tieto témy, ako aj najdôležitejšie zmeny v zákonoch o energetickej efektívnosti a podpore v tejto oblasti sa podrobne rozoberali na konferencii Energetický audit a služby – Nástroje pre efektívnosť, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 22. a 23. novembra 2022.

Konferencia Energetický audit a služby 2023

Čo čaká verejný sektor a podniky v oblasti energetickej efektívnosti v najbližších rokoch, bolo prezentované na konferencii Energetický audit a služby 2023, ktorá sa uskutočnila 24. a 25. októbra 2023 v Liptovskom Jáne. Na konferencii bola predstavená nová európska smernica o energetickej efektívnosti. Požiadavky, ktoré z nej vyplývajú, musia byť v priebehu dvoch rokov zapracované do slovenskej legislatívy. Smernica vyžaduje dôsledné zohľadňovanie „prvoradosti energetickej efektívnosti“ a zavádza nové povinnosti. Súčasťou konferencie boli aj prednášky o možnostiach podpory v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie z Programu Slovensko 2021 – 2027 a Modernizačného fondu. K dispozícii boli aj príklady dobrej praxe v oblasti využitia nízkopotenciálneho tepla a pri využívaní informácií z auditov v projektoch znižovania energetickej náročnosti budov prostredníctvom energetických služieb.

Konferencia Zásobovanie teplom aktuálne

Možnosti, ako v čase sprísňujúcich sa požiadaviek a nástupu lokálnych obnoviteľných zdrojov zabezpečiť, aby centralizované systémy zásobovania teplom ponúkali ekologický spôsob vykurovania, boli témou konferencie Zásobovanie teplom aktuálne, ktorá sa konala 23. a 24. mája 2023 v Bratislave. Na podujatí sa hovorilo o aktuálnych a pripravovaných formách podpory, ale aj o zmenách legislatívy a dopadoch v praxi. Samostatné prezentácie boli venované novele zákona o tepelnej energetike a dopadom vyhlášky č. 503/2022 Z. z. na rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch.

Konferencia Efektívne zásobovanie teplom

Zásobovanie teplom čakajú zmeny. Energetická efektívnosť zostáva prioritou, novinky súvisia s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a decentralizáciou výroby tepla. O tom, ako sa budú v praxi uplatňovať najnovšie zmeny dvoch kľúčových zákonov ovplyvňujúcich zásobovanie teplom na Slovensku, sa hovorilo na konferencii Zásobovanie teplom aktuálne, ktorá sa uskutočnila 25. a 26. októbra 2022 v Demänovskej doline. Účastníci získali detailný prehľad o aktuálnych aj pripravovaných podporných mechanizmov v tejto oblasti. Predstavené boli možnosti, ktoré ponúkne Modernizačný fond pre teplárenstvo aj Program Slovensko. Prezentované boli aj konkrétne projekty využitia progresívnych systémov v zásobovaní teplom na Slovensku aj v zahraničí.

 

Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Bezplatné odborného poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je možné využiť v konzultačných centrách SIEA – ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.