Prezentácie z konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

Ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú nezávislosť? To bola hlavná téma konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z podujatia.

SIEA na konferencii predstavila pripravovaný národný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne centrá udržateľnej energetiky so stabilnými odbornými kapacitami. Ich cieľom bude zmeniť súčasný živelný rozvoj v tejto oblasti na plánovanú, dlhodobo udržateľnú a nízkouhlíkovú energetiku, ktorá bude systematicky posilňovať energetickú sebestačnosť regiónov, a tým aj ich ekonomickú stabilitu.

Dnešná energetika, ktorá je do veľkej miery závislá od dovozu palív a energie, predstavuje neustály odliv peňazí z regiónov. Jednou z dôležitých úloh, ktoré budú nové odborné posily v regiónoch riešiť, je obmedziť únik zdrojov z regiónov obmedzovaním plytvania a nadbytočnej spotreby energie a zároveň hľadať spôsoby, ako optimalizovanú spotrebu pokryť lokálnou produkciou z dostupných obnoviteľných zdrojov bez toho, aby sa prekračovali limity prostredia.

Centrá udržateľnej energetiky začnú vznikať v druhej polovici roku 2024 a svojou pôsobnosťou pokryjú celé územie Slovenska. Odbornú podporu a metodickú koordináciu im budú poskytovať krajské energetické centrá SIEA. Pripravovaný národný projekt bude financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom opatrenie 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky v rámci priority 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia.

Prezentácie

1.blok
Energetika v ére dekarbonizácie
Ján Mykhalchyk Hradický, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR
Aktualizácia integrovaného národného energetického a klimatizačného plánu
Peter Drotár, Ministerstvo hospodárstva SR
Mapa slovenskej verejnej mienky v oblasti zmeny klímy
Tomáš Chabada, Inštitút 2050
Energetická chudoba v regiónoch
Dušana Dokupilová, Slovenská akadémia vied
2.blok
Program Slovensko pre verejný sektor
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podpora pre regióny prostredníctvom integrovaných územných investícií
Marcela Magová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Plán obnovy a odolnosti – obnova verejných budov
Peter Gergely, Ministerstvo dopravy SR
Garantované energetické služby – obchodné modely a príprava projektov
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
3.blok
Budovanie regionálnych energetických kapacít
Juraj Zamkovský, Slovenská inovačná a energetická agentúra
4.blok
Efektívna komunikácia klimatických politík – zistenia a odporúčania z kvalitného prieskumu
Robert Žanony, Friedrich Ebert Stiftung
Prezidentská zelená pečať – iniciatíva na podporu udržateľnej obnovy verejných budov
Martin Stohl, Slovenská rada pre zelené budovy
Inšpiratívne príklady energetických spoločenstiev v zahraničí a situácia na Slovensku
Stanislav Laktiš, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Potenciál komunitnej energetiky
Marián Parkányi, Klaster energetických komunít Slovenska

 

1. blok

Konferenciu Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva SIEA pripravila v rámci projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bezplatné poradenstvo je poskytované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O konzultácie je možné požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.