Videozáznamy a prezentácie z konferencie Budúcnosť regionálnej energetiky

O tom, kde sa podarilo zvýšiť energetickú sebestačnosť v regiónoch a ako by to mohlo fungovať na Slovensku, sa hovorilo na konferencii Budúcnosť regionálnej energetiky, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 20. a 21. júna 2023 v Liptovskom Mikuláši. K dispozícii sú prezentácie aj videozáznamy z konferencie.

Slovenské regióny stoja pred významnými energetickými výzvami, ktoré nesúvisia iba s krízou, ale aj s celkovou transformáciou energetiky a prechodom na nízkouhlíkové hospodárenie. Aby ich zvládli, budú potrebovať nielen finančné, ale aj ľudské zdroje schopné kvalitne analyzovať ich situáciu a podľa toho odporučiť vhodné riešenia smerom k zvyšovaniu ich energetickej sebestačnosti a systematickému plánovaniu investícií.

Kapacity pre regióny

Vytvoriť odborné tímy energetických špecialistov, ktorí pritom pomôžu, je cieľom pripravovaného národného projektu SIEA Kapacity pre regióny. O detailoch projektu a úlohách 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky, ktoré plánuje SIEA vybudovať v spolupráci so samosprávnymi krajmi, a 8 energetických centier SIEA v krajoch, ktoré im poskytnú odbornú podporu, hovoril projektový manažér SIEA Juraj Zamkovský. Ako zdôraznil, bude to príležitosť pre desiatky odborníkov najmä z oblasti energetiky, stavebníctva  a dopravy, ktorí majú záujem o zmysluplnú analytickú a inovátorskú prácu.

Možnosti financovania

Na konferencii, ktorú SIEA pripravila v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, sa diskutovalo aj o rôznych možnostiach financovania aktivít zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a sebestačnosti. Predstavené boli aktuálne aj pripravované možnosti podpory z Environmentálneho fondu, Modernizačného fondu a z Programu Slovensko.

Prezentované boli aj najlepšie osvedčené postupy a príklady úspešných projektov z praxe na Slovensku aj v zahraničí, ktoré môžu predstaviteľov regiónov inšpirovať k realizácii ambicióznych a zmysluplných energetických projektov.

Ako zvýšiť kvalitu a posilniť udržateľnosť

Jedno z dostupných riešení, ako zvýšiť kvalitu výstavby a obnovy verejných budov, prezentoval na konferencii Rudolf Žákovský zo Slovenskej komory architektov. Vysvetlil prínosy architektonickej súťaže návrhov a zdôraznil, že hoci je forma súťaže návrhov už 20 rokov súčasťou metodiky verejného obstarávania, stále je pre väčšinu verejných vyhlasovateľov novinkou. Komora pri realizácii architektonických súťaží plní úlohu odborného garanta a overuje ich postup. Posledné tri roky sa s jej pomocou na Slovensku zrealizovalo 30 súťaží ročne, informácie o nich sú dostupné aj na stránke archinfo.sk.

Pavol Kukura zo Slovenskej rady pre zelené budovy informoval o ocenení Prezidentská zelená pečať, ktoré je určené pre nadštandardné projekty obnovy verejných budov, a hovoril aj o princípoch budovania udržateľných mestských štvrtí.
 

Inšpiratívne príklady z praxe

So skúsenosťami z projektovania nízkoteplotného systému zásobovania teplom pre udržateľnú štvrť, ktorá sa plánuje neďaleko Bratislavy, sa podelil energetický audítor Filip Vilga. Z dlhoročnej praxe vychádzal energetik Peter Lukošík pri svojej prezentácii na tému Energetický manažment vo verejnom sektore v Moldave nad Bodvou, ale aj v ďalších mestách. Konkrétne príklady fungujúcich energetických komunít v zahraničí, ktoré môžu v budúcnosti výrazne zvýšiť aj energetickú sebestačnosť našich regiónov, predstavil Stanislav Laktiš zo SIEA. Výsledky prieskumov verejnej mienky a odporúčania, ako účinne komunikovať problémy a riešenia v energetickej oblasti, na podujatí prezentoval Robert Žanony z nadácie Fridrich Ebert Stiftung.
  

Trendy v teplárenstve

Špeciálny blok prezentácií a tiež diskusia boli venované zásobovaniu teplom. Aktuálnu situáciu na Slovensku a potenciál využitia systémov centralizovaného zásobovania v budúcnosti opísal predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš. Súčasťou tejto časti programu bola aj prezentácia Noémie Piaskowski z Francúzskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu, podľa ktorej viaceré mestá vo Francúzsku už disponujú nielen tepelnou, ale aj chladiacou sieťou. Viceprimátor mesta Amiens Benoît Mercuzot vysvetlil, ako zabezpečili, že 60 % tepla na vykurovanie pokrývajú ekologickým spôsobom. Birger Lauersen, riaditeľ Dánskeho teplárenského združenia, upozornil, že dánske teplárenstvo je zo zákona neziskovým podnikaním, teplo vyrába prevažne z obnoviteľných zdrojov energie a na centralizované zásobovanie teplom sa vo veľkom pripájajú aj domácnosti žijúce v rodinných domoch. O trendoch v zásobovaní teplom hovoril riaditeľ Teplárenského združenia Českej republiky Martin Hájek, pričom spomenul aj viaceré príklady teplární, ktoré prešli od uhlia k využívaniu obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla.

Konferenciu Budúcnosť regionálnej energetiky pripravila SIEA v rámci projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bezplatné poradenstvo je poskytované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O konzultácie je možné požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo v poradenských centrách.

 

Prezentácie

1.blok
Environmentálny fond a Modernizačný fond
Peter Person, Modernizačný fond
Program Slovensko, prehľad plánovaných investícií
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Národný projekt Kapacity pre regióny: Ako zvládnuť dekarbonizáciu a zvýšiť energetickú sebestačnosť
Juraj Zamkovský, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Architektonická súťaž ako efektívny nástroj pre (nielen) energeticky efektívne budovy
Rudolf Žákovský, Slovenská komora architektov
2. blok
Budúcnosť regionálnej politiky s centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu
Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla
District heating & cooling networks
Noémie Piaskowski, Francúzske ministerstvo pre ekologickú transformáciu
District Heating in Denmark
Birger Lauersen, Dánske teplárenské združenie
Semop Amiens énergies
Benoît Mercuzot, viceprimátor mesta Amienst, Francúzsko
Transformácia teplárenstva a príklady dobrej praxe
Martin Hájek, riaditeľ, Teplárenské združenie Českej republiky
Komunálna energetika dnes a výzvy pre jej udržateľnú budúcnosť v meste Hanušovce nad Topľou
Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou
3.blok
Ekologicky, zrozumiteľne, presvedčivo – Verejná mienka a efektívna komunikácia klimatických politík a energetických opatrení
Robert Žanony, Friedrich Ebert Stiftung
Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom pre nové a existujúce sídla
Filip Vilga, energetický audítor
Energetický manažment vo verejnom sektore
Peter Lukošík, mesto Moldava nad Bodvou
Prezidentská zelená pečať / Udržateľné mestské štvrte
Pavol Kukura, Slovenská rada pre zelené budovy
Energetické komunity, komunálna energetika v zahraničí
Stanislav Laktiš, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Video záznamy

1. blok

2. blok

3. blok