O projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Názov projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Operačný program
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Spolufinancovanie
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os
11 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ
11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky „Riadiaci orgán“ v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Kód projektu (ITMS)
313000J874

Číslo zmluvy
323/2017-2060-2242

Miesto realizácie projektu
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Trvanie realizácie projektu
03/2017 – 06/2023

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)
12 981 770, 50 €

Hlavné aktivity projektu
Podpora kreatívneho priemyslu ( ďalej „KP” ) v regiónoch
Podpora kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji ( ďalej „BSK” )

Podaktivity
A. Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch
Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK
B. Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov KP
Stimulácia inovačného procesu v BSK s využitím výstupov KP

Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

Cieľová skupina projektu
Malé a stredné podniky ( ďalej „MSP” )

Oblasť KP je vymedzená nasledovnými odvetviami

  • reklama a marketing
  • architektúra
  • oblasť IKT
  • dizajn a módny dizajn

V rámci projektu budú na celom území Slovenskej republiky realizované aktivity zamerané na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP a aktivity zamerané na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov KP, kde kľúčovou aktivitou bude poskytovanie kreatívnych voucherov.

Podaktivity a činnosti:

Podaktivita A: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP

– vytvorenie dvoch regionálnych konzultačných centier
– organizovanie podujatí
– tvorba odborných publikácií a informačných materiálov, analýz a web portálu
– podpora kreatívnych sietí a klastrov

Podaktivita B: Stimulácia inovačného procesu s využitím výstupov KP

– implementácia schémy poskytovania kreatívnych voucherov
– organizovanie propagačných kampaní

 

Informácie o operačnom  program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk