Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Inovácie / Dotácie pre klastre / Dotácie pre klastre 2013

fb_logo

Dotácie na podporu priemyselných klastrov


 

Zefektívniť vzájomnú spolupráce, expertné činností a prezentáciu priemyselných klastrových organizácií, ako aj ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí majú umožniť príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré formou dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Výzva na predkladanie o žiadostí o príspevky určené na podporu činností priemyselných klastrov bola vyhlásená 16. 9. 2013. O dotácie v hodnote 10- až 40-tisíc € môžu klastrové organizácie požiadať do 16. októbra 2013. Žiadosti môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je vykonávateľom schémy pomoci. Finančné príspevky budú poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Oprávnené projekty

Projekty neinvestičného charakteru, ktoré napĺňajú cieľ pomoci, prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledovných aktivít:

a) vzdelávanie organizované priemyselnými klastrami alebo vzdelávanie členov priemyselných klastrov (workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity),

b) prezentácia priemyselných klastrov a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách,

c) tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, stratégie priemyselných klastrov a expertné činnosti,

d) účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektov a sieťach.

 

Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky sú považované výdavky na riešenie a realizáciu oprávnených projektov podľa tejto schémy vynaložené prijímateľom odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí pomoci:

  • cestovné výdavky,
  • výdavky na externú poradenskú činnosť,
  • výdavky za služby,
  • výdavky súvisiace s organizáciou a účasťou na domácich a zahraničných výstavách, a vzdelávacích aktivitách.

 

Forma pomoci

Dotácia sa poskytuje formou jednej zálohovej platby vo výške 60% z celkovej schválenej výšky dotácie, ktorá bude poukázaná na účet prijímateľa najneskôr do10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zvyšná časť dotácie bude poukázaná prijímateľovi poskytovateľom na základe vyúčtovania vynaložených výdavkov po ukončení projektu a následnej administratívnej kontrole.

 

Výška a intenzita pomoci

Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých súm vyplatených formou dotácie. Pomoc sa poskytuje najdlhšie na obdobie jedného rozpočtového roka, pričom prostriedky je možné použiť v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. Maximálna intenzita pomoci je 60% celkových oprávnených výdavkov realizovaných aktivít projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

 

Vykonávateľ pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

www.siea.sk

 

Kontakt pre podrobnejšie informácie

Ing. Marián Horváth

Tel.: +421/58 248 406

e-mail: marian.horvath@siea.gov.sk

 

ZNENIE VÝZVY - 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

 

Prílohy k výzve

Príloha 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Príloha 2: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu

Príloha 3: Zmluva o poskytnutí dotácie pre priemyselné klastrové organizácie

Príloha 4: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Príloha 5: Zákon č. 71/2013 Z. z.

Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií  (schéma pomoci de minimis) Schéma DM - 3/2013
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).