SIEA sa podieľa na vytvorení metodiky pre integrované navrhovanie budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa v rámci medzinárodného projektu MaTrID snaží o vytvorenie metodiky pre integrované navrhovanie budov (ID). Prístup, ktorý môže významne prispieť k snahám o zvyšovanie  energetickej hospodárnosti budov, bol aj témou workshopu, ktorý SIEA zorganizovala začiatkom augusta 2013.

 

Medzinárodný projekt MaTrID sa zameriava na integrované navrhovanie a transformáciu trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Na workshope, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta v Bratislave, mali  odborníci, predovšetkým z radov architektov, projektantov a ich odborných združení, možnosť diskutovať na tému integrovaného navrhovania budov a jeho perspektív z hľadiska cieľov stanovených pre výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie do roku 2018, respektíve 2020.

 

Integrované navrhovanie (ID) je v súčasnosti predovšetkým v zahraničí oceňovaný prístup, ktorý môže prispieť k snahám o zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Súvisí najmä s vypracovaním projektovej dokumentácie a priebežným hodnotením napĺňania stanovených cieľov. Budova tu predstavuje integrovaný systém, pri ktorom sa berie do úvahy jej orientácia, fasáda, tvar, technické vybavenie či okolie vzhľadom na celú dobu jej životného cyklu. Osobitný dôraz sa kladie na zaradenie energeticky efektívnych riešení už od začiatku projektovania stavby. Predpokladá sa vytvorenie interdisciplinárneho tímu, ktorý pri navrhovaní budovy umožňuje ideálne skĺbiť odborné znalosti expertov z viacerých oblastí. V priebehu projektovania, ako aj neskoršej realizácie je dôležité priebežné hodnotenie dosahovania stanovených cieľov, aby sa budova nevzďaľovala od pôvodných plánov. Stavbu je následne treba monitorovať aj z hľadiska jej plánovanej funkčnosti a vlastností po dokončení realizačnej fázy.

EDO.jpgLUBA.jpgMichal.jpgPublikum.jpg

Vytvorenie metodiky pre integrované navrhovanie budov

Účastníci podujatia sa mohli z prezentácie projektového manažéra SIEA Eduarda Jambora dozvedieť o doterajšom priebehu a cieľoch projektu MaTrID. Patrí medzi ne napríklad rozširovanie povedomia o integrovanom navrhovaní budov, prostredníctvom poukazovania na jeho pozitíva, ako aj možné bariéry. V jeho rámci sa vytvára spoločná metodika pre ID, ktorá má byť následne využiteľná v domácich, špecifických podmienkach jednotlivých členských štátov Európskeho spoločenstva. Jej aplikácia na Slovensku bude testovaná prostredníctvom dvoch pilotných projektov.

 

Následne sa Ľubica Šimkovicová z Inštitútu pre energeticky pasívne domy (iEPD) venovala analýze spoločného konceptu pre integrované navrhovanie a východiskách jeho prispôsobovania na Slovensku. Zložitosť cieľov v súvislosti so znižovaním energetickej spotreby v budovách si podľa nej vyžaduje integrovaný prístup, ktorý zahŕňa spoluprácu zúčastnených strán od počiatku procesu návrhu s cieľom dosahovania vysokých energetických a environmentálnych cieľov. ID vychádza zo skúsenosti, že zmeny a zlepšenia v počiatočných štádiách projektového návrhu sú pomerne jednoducho realizovateľné, no stávajú sa zložitejšími ak k nim dochádza v ďalšom procese. Iteratívny prístup a teda opakované prehodnocovanie návrhu a jeho prípadné zlepšovanie s ohľadom na nastavené environmentálne ciele je preto veľmi dôležité.

 

Zástupca spoločnosti PIO KERAMOPROJEKT Michal Lešinský predstavil projekt bytového domu Petržalské dvory. Zachycuje postup komplexnej projektovej prípravy od úvodných urbanistických konceptov, až po realizačný projekt a výstavbu prvej etapy investičného zámeru. Projekt bude slúžiť ako jeden z pilotných príkladov pre overenie, lokalizáciu a implementáciu zásad integrovaného navrhovania vyplývajúceho z projektu MaTrID do slovenskej praxe.


Projekt MaTrID získal grant v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) v roku 2012. Jeho trvanie je naplánované na obdobie 30 mesiacov od júna 2012 do decembra 2014. SIEA na jeho implementácii spolupracuje s partnermi z ďalších 10 krajín EÚ.


Prezentácie z workshopu

 

MaTrID – Integrované navrhovanie a transformácia trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Eduard Jambor, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Predstavenie návrhu metodiky pre integrované navrhovanie budov

Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre energeticky pasívne domy

Bytový dom Petržalské dvory

Michal Lešinský, PIO KERAMOPROJEKT