Projekt LEAP4SME sprístupnil analýzu trendov a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti malých a stredných podnikov v Európe

Deväť národných energetických agentúr v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME vydalo Zbierka príkladov dobrej praxe, v ktorej sú zhodnotené politiky a programy na podporu energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP). V rámci projektu bolo analyzovaných 43 príkladov vrátane 21 politík a programov z partnerských krajín LEAP4SME.

Malé a stredné podniky tvoria 13 % celosvetového dopytu po energii a odhaduje sa, že zlepšenie energetickej efektívnosti by zabezpečilo 40 % zníženie emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou počas nasledujúcich 20 rokov. Preto je rozvoj účinných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti MSP veľmi dôležitý.

Zbierka príkladov dobrej praxe sa zameriava na analýzu kvantitatívnych dát vnútroštátnych či miestnych politík a energetických auditov. Správa hodnotí prístupy v Rakúsku, Chorvátsku, Grécku, Taliansku, Malte, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve. V dokumente sa porovnávajú kritéria ako opakovateľnosť systémových riešení, využívanie osvedčených postupov pri vykonávaní auditu, ale aj podpora samotnej realizácie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť.

Keďže v Európe pôsobí 25 miliónov malých a stredných firiem, ktoré tvoria 99 % všetkých podnikov, je analýza pre rozvoj politík energetických auditov kľúčom k dosiahnutiu cieľov stanovených v Zelenej dohode EÚ.

Zo správy vyplýva, že zavádzanie opatrení energetickej efektívnosti v MSP závisí od viacerých faktorov. V mnohých prípadoch záleží, či sú mechanizmy zavádzané na národnej, alebo miestnej úrovni. Národné systémy majú tendenciu byť povinné častejšie ako tie regionálne. Zároveň povinnosť a samotná realizácia opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti súvisí s prísnejšími požiadavkami na energetický audit, napríklad používanie medzinárodných noriem, alebo nároky na certifikáciu audítorov.

Politiky postavené na článku 8 smernice o energetickej efektívnosti obsahujú nižšiu úroveň povinnosti vykonávať opatrenia energetickej efektívnosti ako iné politiky. Avšak politiky zamerané na energetické audity vychádzajúce z článku 8 bývajú prísnejšie, pokiaľ ide o kvalitu auditov. Je to spôsobené špecifickými požiadavkami stanovenými v minimálnych kritériách EED pre energetické audity, vrátane tých, ktoré boli vykonané v rámci systému energetického manažérstva.

V krajinách zapojených do projektu LEAP4SME sú osvedčené postupy postavené na báze dobrovoľnosti s finančnými stimulmi pre energetické audity. Povinnosť implementácie aspoň jedného z navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bola zahrnutá len v 13 analyzovaných politikách. Menej ako polovica mechanizmov zahŕňa financovanie samotnej implementácie. Je to zaujímavé zistenie vzhľadom na to, že 87 % všetkých MSP je autonómnych a podniky prijímajú nezávislé finančné rozhodnutia. Analýzou sa tiež zistilo, že len veľmi málo programov zohľadňuje vedľajšie výhody ako zlepšenie pracovného prostredia, úspora vody a podobne, ktoré energetická efektívnosť prináša.

Zbierka príkladov vychádza z registra 173 politík, programov a projektov energetickej efektívnosti pre MSP, ktorý projekt LEAP4SME sprístupnil pod názvom Existujúce podporné opatrenia pre energetické audity a energetickú efektívnosť v MSP. Zistenia správy sa využijú na informovanosť zainteresovaných strán o existujúcich možnostiach energetickej efektívnosti a ich povzbudenie pri ďalšej činnosti. Projekt sa bude zisteniami ďalej zaoberať. Cieľom je vytvoriť rámec podpory pre realizáciu programov a služieb energetických auditov pre MSP.

Zistenia vyplývajúce z analýzy politík v oblasti energetickej efektívnosti, mapovania národných programov zameraných na energetické audity a skúmania spotreby energie podľa odvetví projekt LEAP4SME zahrnie do vývoja inovatívnych programov na podporu energetických auditov. Do programov budú zapojené dôležité inštitúcie a aktéri z celej Európy, čím projekt pomôže EÚ prijať opatrenia na uľahčenie energeticky efektívnejšej budúcnosti.