Prezentácie zo seminára Energeticky efektívne v budovách

Novým trendom pri energeticky úsporných opatreniach v budovách a súvisiacim podporným mechanizmom bol venovaný seminár Energeticky efektívne v budovách, ktorý zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  6. februára 2019 v Nitre počas medzinárodného veľtrhu AQUATHERM.

Podujatie SIEA pripravila v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré mohli  návštevníci veľtrhu aj využiť. Téma seminára na 20. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky súvisí so sprísnenými legislatívnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov. Podľa nich majú novostavby a ak je to možné aj obnovované budovy spĺňať požiadavky na ultranízkoenergetický štandard alebo štandard budov s takmer nulovou potrebou energie. To je možné dosiahnuť kombináciou opatrení zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a využívaním moderných technických zariadení budov.

Na seminári sa hovorilo o novom prístupe k stavbám a najmä k možnostiam pri ich obnove a prevádzke. Účastníci boli informovaní aj o základných podmienkach získania poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v novom národnom projekte Zelená domácnostiam II. Samostatná prednáška bola venovaná ďalším možnostiam podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia s dôrazom na obnovu verejných budov, ale aj ostatných výziev určených pre štátnu správu, samosprávu a súkromný sektor so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo. Prezentované boli aj príklady realizovaných energeticky úsporných projektov a opatrení vo verejných budovách, ktorých výsledky môžu byť inšpiratívne.

Poradenstvo ZE Aguatherm_2019 15.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 6.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 8.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 9.jpg

Prezentácie

 

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU,
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ako ďalej v Zelenej domácnostiam,
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Aktuálne možnosti podpory z OP Kvalita životného prostredia,
Rastislav Milošovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hĺbková obnova školskej budovy SPŠS v Trenčíne do najvyššieho štandardu,
Martina Knappová, SPŠS Trenčín, Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín
Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi,
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Seminár sa uskutočnil v stredu 6. februára 2019 od 13.30 h do 16.00 h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3. V rovnakej hale sa nachádzal aj stánok SIEA s číslom 358, kde odborní konzultanti SIEA počas veľtrhu od 5.2.2018 do 8.2.2019 poskytovali bezplatné odborné energetické poradenstvo.

Poradenstvo ZE Aquatherm 2019 1.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 10.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 4.jpgPoradenstvo ZE Aquatherm 2019 5.jpg

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.