Prezentácie z konferencie Verejné budovy pod lupou

 

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania sa hovorilo na konferencii „Verejné budovy pod lupou“, ktorá sa uskutočnila 17. a 18. februára 2015 vo Wellness hoteli Patince.

 

V akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 si Slovenská republika stanovila ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Konečnú energetickú spotrebu máme znížiť o 23%, a preto je potrebné dosiahnuť celkovú kumulatívnu úsporu energie v rokoch 2014 až 2020 vo výške viac ako 26,5 TWh. K plneniu cieľa zhruba 19% prispeje aj verejný sektor, pričom väčšina úspor je plánovaná na zlepšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov.

Konferenciu zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie bolo určené predovšetkým prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve. Prednášky si vypočulo vyše 170 účastníkov. Pre veľký záujem SIEA pripraví už v apríli 2015 konferenciu s podobným programom, tentoraz určenú predovšetkým pre zástupcov samospráv.

SIEA_konferencia_Patince_17022015_17.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201517.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201514.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201503.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201532.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201507.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201509.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201531.jpg

Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku verejných budov. Prednášky boli venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy. Tie, ktoré súvisia so zákonom č. 321 Z.z. o energetickej efektívnosti, spomenula vo svojej prednáške Zákon o energetickej efektívnosti pre prax riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Sumár povinností vyplývajúcich zo zákona je k dispozícii v článku Podmienkou získania európskej podpory majú byť systematické opatrenia. Konkrétnym termínom a požiadavkám sa vo svojej prednáške Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti venovala Katarína Korytárová z ministerstva hospodárstva. V prednáške spomenula aj povinnosť ústredných orgánov štátnej správy zasielať do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti informácie o budovách, ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Hlavnou témou konferencie bola obnova verejných budov aj preto, aby mali ich prevádzkovatelia možnosť oboznámiť sa so záväznými požiadavkami a spôsobmi financovania týchto opatrení. Podľa novej technickej normy súvisiacej s tepelnou ochranou budov sa totiž záväzné požiadavky na tepelno-technické vlastnosti jednotlivých konštrukcií, ktoré musí projektant rešpektovať pri návrhu obnovy budovy, v roku 2016 významne zvýšia. Ešte prísnejšie budú od roku 2019 pre verejné budovy a od roku 2021 aj pre ostatné budovy. Na splnenie normy bude napríklad potrebná hrubšia tepelná izolácia a sprísnia sa aj požiadavky na okná a dvere. Na splnenie podmienok je často nevyhnutné zabezpečiť energiu v budove aj prostredníctvom niektorého z obnoviteľných zdrojov energii. V prednáške Energetická hospodárnosť budov – požiadavky a realita najzásadnejšie zmeny opísala Alena Ohradzanská z ministersva výstavy a regionálneho rozvoja.

Praktické príklady, ako požiadavky splniť, na konferencii odprezentovali odborníci z Inštitútu pre energeticky pasívne domy. Už realizovaným projektom sa venoval Lorant Krajcsovics, ktorý v prednáške Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska predstavil okrem iného aj príručku  obsahujúcu dôležité parametre udržateľnej výstavby budov. O pripravovanom projekte obnovy materskej škôlky v obci Dubová v prednáške nazvanej Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie? na konferencii rozprával Vladimír Šimkovic.

Vo viacerých prezentáciách sa spomínali aj príležitosti, ktoré prevádkovateľom verejných budov pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovorilo sa aj o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu verejných budov z verejných zdrojov. Tri prednášky boli venované garantovaným energetickým službám, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Opísané boli prípady využitia služieb v školách Košického samosprávneho kraja, a pri rekonštrukcii tepelného hospodárstva v psychiatrickej liečebni v Plešivci.

Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov financovanú z operačného programu Kvalita životného prostredia detailne vysvetlila K. Šoltésová. Na uvedenú prednášku nadväzuje podrobný prehľad o možnostiach  využitia európskych fondov publikovaný v článku Podmienkou získania európskej podpory majú byť systematické opatrenia.

SIEA_konferencia_Patince1802201503.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201504.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201509.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201514.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201517.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201519.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201522.jpgSIEA_konferencia_Patince1802201527.jpg

Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia.

SIEA_konferencia_Patince1702201523.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201524.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201529.jpgSIEA_konferencia_Patince1702201530.jpg

Prezentácie

17. február 2015

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetická hospodárnosť budov – požiadavky a realita
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov financovanú z operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti
Miloš Staštík, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska
Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

18. február 2015

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová. Verejná budova s takmer nulovou potrebou energie?
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada, Enesa, a.s., Praha
Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva prostredníctvom energetických služieb
Pavol Džodla, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho“ energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Monitorovanie spotreby energie – významný faktor znižovania energetickej náročnosti
Matúš Izakovič, ESM YZAMER s.r.o. energetické služby a monitoring, Trnava
Zásobovanie teplom z lokálnych alebo centrálnych zdrojov tepla
Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava

Podujatie sa konalo rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.