Pre rozvoj trhu s biometánom je dôležité intenzívnejšie prehlbovanie spolupráce

Slovenská inovačná a energetická agentúra usporiadala 15. mája 2012 seminár zameraný na možnosti, rozvoj a definovanie existujúcich bariér na trhu s biometánom na Slovensku. Zúčastnilo sa ho takmer 70 odborníkov zo súkromného i verejného sektora. Z viacerých výstupov vyplynula nutnosť zintenzívnenia a zefektívnenia komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými aktérmi pôsobiacimi v oblasti výroby, ako aj regulácie a vytvárania podmienok na trhu s biometánom.

 

 

IMGP3376.jpgIMGP3436.jpgIMGP3364.jpgIMGP3378.jpg  

 Diskusné okruhy a priebeh podujatia

 

Účastníci boli na začiatku seminára informovaní o cieľoch projektu GreenGasGrids. Nasledujúce prezentácie sa venovali aktuálnemu stavu v oblasti výroby a využívania bioplynu a biometánu, ako aj priblíženiu platného legislatívneho rámca a možným perspektívam pre tieto suroviny z pohľadu Stratégie energetickej bezpečnosti SR.

 

Druhý blok bol zameraný na potenciál biomasy pre výrobu bioplynu a rovnako na definovanie substrátov vhodných na jeho produkciu z pohľadu ekonomiky a tiež ich aktuálnej dostupnosti. V popoludňajšej časti sa prítomní mali možnosť dozvedieť o podmienkach a skúsenostiach s výrobou, distribúciou a využívaním biometánu v Hornom Rakúsku. Mohli porovnať fungujúce podporné mechanizmy a ich výsledky v oboch krajinách.

 

Dôležitou súčasťou seminára bolo aj predstavenie moderných technológií pre biometánové stanice, vyrábaných na Slovensku. Tie slúžia na úpravu a zušľachťovanie surového bioplynu na biometán, ktorý sa svojou kvalitou vyrovná zemnému plynu. V poslednej sekcii sa prezentujúci venovali pripojeniu a vtláčaniu biometánu do distribučnej siete a aktuálne platným technickým a obchodným podmienkam.

Národný akčný plán rozvoja biometánu

 

Účastníci boli v závere informovaní o plánoch prípravy Národného akčného plánu rozvoja biometánu (cestovná mapa), ktorý má popisovať aktuálny stav a perspektívy rozvoja výroby a využívania tejto komodity v domácich slovenských podmienkach. Daný dokument bude jedným z výstupov práce SIEA na projekte GreenGasGrids. Do jeho prípravy sa SIEA snaží zapojiť čo najväčšie množstvo subjektov aktívne pôsobiacich v tejto oblasti.

Prezentácie zo seminára

Súčasný stav v oblasti bioplynu a biometánu na Slovensku

Ing. František Zacharda, CSc., združenie Agrobioenergia

GreenGasGrids – podpora rozvoja trhu s biometánom

Ing. Pavel Starinský, SIEA
Legislatíva a perspektívy v oblasti bioplynu a biometánu z pohľadu
stratégie energetickej bezpečnosti SR

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie
a vzdelávania, SIEA

Potenciál biomasy pre výrobu bioplynu

Ing. Štefan Pepich, PhD., Technický skúšobný ústav pôdohospodársky

Ekonomicky efektívne kŕmenie bioplynovej stanice

Ing. Erika Göngyová, PhD., SCHAUMANN SLOVENSKO

Skúsenosti s výrobou distribúciou a využívaním biometánu v Hornom Rakúsku

Johaness Mayr, OÖ GasWärme GmbH

Biometánová stanica

Peter Bobuľa, RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. 

Pripojenie a vtláčanie biometánu do distribučnej siete

Ing. Peter Ďurica, SPP-distribúcia, a.s. 

Distribúcia biometánu technické a obchodné podmienky

Ing. Milan Kachút, SPP-distribúcia, a.s. 

GreenGasGrids – vyhodnotenie dotazníkov

Ing. Pavel Starinský, SIEA