Vrátiť sa na normálnu verziu

bezplatný seminár SIEA - Bratislava

Seminár k výzve KaHR-113DM-1201

Seminár pre záujemcov o príspevky zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách sa uskutoční len v Bratislave. Ďalšie tri plánované semináre sa neuskutočnia, pretože výzva KaHR-21SP-1201 bola zrušená.


Bezplatný informačný seminár na tému Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva.


Podopatrenie 1.1.3. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch , výstavách a obchodných misiách

Termín a miesto konania seminára k výzve KaHR-113DM-1201:

2. 4. 2012 – Bratislava Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 303

 

Pôvodne plánované semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a v Žiline sa neuskutočnia.


Dôvodom je zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201.

Program seminára k výzve KaHR-113DM-1201, ktorý sa bude konať 2. 4. 2012 v Bratislave:

– 09.00 – 09.30 Registrácia účastníkov
– 09.30 – 10.00 Prezentácia výzvy KaHR-113DM-1201
– 10.00 – 10,30 Otázky, diskusia, konzultácie
– 10.30 – 10.45 Prestávka
– 10.45 – 11.30 Ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí o NFP
– 11.30 – 12.00 Otázky, diskusia, konzultácie

 

 

• Možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis, DM-5/2008) sú stanovené vo výzve KaHR-113DM-1201, ktorá bola vyhlásená 24. februára 2012. Na výzvu je vyčlenených 3 000 000 EUR. Žiadosti je možné predkladať do 24. mája 2012.

 

• Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.

 

• Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vstup na seminár je bezplatný. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu vystavy@siea.gov.sk . Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 0915 693 750.