Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-21SP-1201.

 

Výzva bola súčasťou OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy: KaHR – 21SP – 1201

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

 

Plánované semináre k výzve KaHR-21SP-1201 v Košiciach, Banskej Bystrici a v Žiline sa neuskutočnia.

 

Podrobnejšie informácie o zrušenej výzve KaHR-21SP-1201