Výzva KaHR-113DM-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Kód výzvy: KaHR–113DM–1201

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR –113DM –1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR –113DM –1201.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR –113DM –1201 (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy.

Tento sa upravuje z dôvodu technických problémov systému ITMS.
Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 28. máj 2012.
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR–113DM–1201

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov:

– zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce,

– stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti,

– zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb,

– zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch,

– zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ,

– zvýšiť úroveň informovanosti podnikov o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy. Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých výsledkom je zlepšenie internacionalizácie, prezentačných zručností, úrovne informovanosti o zahraničných trhoch a tým zlepšenie pozície podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch. Pomoc je určená na projekty zamerané na uvedené aktivity:

– prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí,

– prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.

NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 50 000 EUR, pričom celková výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov

Maximálna intenzita pomoci závisí od sídla žiadateľa. V regiónoch:

• Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%,

• Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40%

celkových oprávnených výdavkov na projekt, za predpokladu dodržania maximálnej výšky pomoci v absolútnom vyjadrení.

—————————————————————————————————————–

 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA):

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel.: +421 / 915 693 750

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: vystavy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. mája 2012.

—————————————————————————————————————–

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 28. mája 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 28. mája 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

• kód výzvy: KaHR–113DM–1201

• názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

• názov a adresa žiadateľa;

• IČO žiadateľa;

• názov projektu;

• identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);

• nápis „Žiadosť o NFP“;

• nápis „NEOTVÁRAŤ“.

—————————————————————————————————————–

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok;

– až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

—————————————————————————————————————–

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení Usmernenia č. 1

 

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM – 5/2008 vrátane príloh

2. Formulár žiadosti o NFP

3. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

4. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre (zip)

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–113DM–1201

6. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

7. Hodnotiace kritériá

8. Výberové kritériá

9. Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013

10. Užívateľská príručka MSP

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

12. Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí

Kompletná dokumentácia k Výzve KaHR-113DM-1201 v znení Usmernenia č.1