Vrátiť sa na normálnu verziu

Otázky a odpovede

Všeobecné témy

Predaj na diaľku a prostredníctvom internetu vrátane reklám a propagačného materiálu pre produktové skupiny s novým štítkom

Informácie týkajúce sa európskej databázy výrobkov EPREL

Propagačné a vzdelávacie materiály týkajúce sa nových štítkov

Všeobecné témy

Kedy musí nastať výmena starého štítku za nový pre domáce spotrebiče a televízory, ktoré boli na trhu EÚ pred a zostali aj po novembri 2020?

 • Výmena sa musí uskutočniť počas 14-tich pracovných dní od 1. marca 2021. 14 dní sa uvádza ako pracovné dni (teda okrem sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov). Nové štítky sa nesmú byť objaviť zobrazené v obchodoch pred 1. marcom 2021.
 • Požiadavky týkajúce sa načasovania výmeny sú rovnaké pre kamenné predajne a predaj na diaľku, vrátane internetových obchodov, katalógového predaja alebo predaj cez telefón).

Musí sa vymeniť štítok aj pri už naskladnených produktoch?

 • Od dátumu platnosti nových štítkov musia predajcovia v obchodoch vystavovať len nové štítky. Nepožaduje sa ale úprava balenia pri už naskladnených produktoch. Takže staré štítky a informačné listy v baleniach sa nemusia nahrádzať.
 • Avšak predajcovia musia nahradiť starý štítok samolepkou s novým štítkom rovnakej veľkosti na baleniach svetelných zdrojov. Náhrada sa musí uskutočniť počas 18 mesiacov,  konkrétne po 1. 9. 2021 a pred 28. 2. 2023.

Môžu byť reklamy a katalógy s novým štítkom zverejnené pred 1. 3. 2021, resp. pred 1. 9. 2021?

 • Akákoľvek reklama na produkt, ktorého sa týka nové štítkovanie, nesmie byť zverejnená s novou triedou energetickej účinnosti či novým štítkom pred tým, ako nové štítky vstúpia do platnosti (teda pred 1. 3. 2021 či 1. 9. 2021  podľa produktovej skupiny). Katalógy môžu byť pripravené, ale nie distribuované spotrebiteľom, používané v predajniach alebo online dostupné na webe pred týmito dátumami. To isté platí aj pre reklamu na internete.

Pre produktovú skupinu domácich spotrebičov, televízorov a elektronických displejov: ktoré produkty sú vyňaté zo štítkovania s novým štítkom a dokedy sa môžu u obchodníkov predávať?

 • Predajcovi, ktorý nemôže dostať nový štítok pre už naskladnený tovar, pretože dodávateľ ukončil svoje aktivity, je dovolené predávať tieto kusy tovaru výhradne so starým štítkom najneskôr do 30. 11. 2021. Po tomto dátume sa už tento tovar nemôže predávať  v kamenných ani v internetových obchodoch.
 • V prípade, že žiadne produkty spadajúce pod rovnaký model alebo ekvivalentný model nie sú viac po prvý raz uvedené na trh EÚ po 1. 11. 2020 a ak starý štítok a nový štítok vyžadujú odlišné testovanie, má dodávateľ výnimku z nariadenia dodávať nový štítok pre produkty uvedené po prvý raz na trh EÚ pred 1. 11. 2020. V tomto prípade sa predajcovi umožňuje predaj len so starým štítkom do 30. 11. 2021. Po tomto dátume už tovar nesmie byť predávaný ani v kamenných ani v internetových obchodoch.

Predaj na diaľku a prostredníctvom internetu vrátane reklám a propagačného materiálu pre produktové skupiny s novým štítkom

Ktoré požiadavky treba vziať do úvahy?

 • Šípka s farbou triedy energetickej účinnosti produktu a s rozsahom dostupných tried musí byť umiestnená vedľa produktového modelu (na internete aj na materiáloch v tlačenej a elektronickej podobe). Grafické podrobnosti šípky sú v prílohách VII a VIII dotknutých nariadení ku štítkovaniu. Čiernobiela verzia je možná pre čiernobiele tlačené materiály.
 • Dodávateľ musí zaručiť, že nový energetický štítok a informačný list je k dispozícii v databáze EPREL. Predajcovia môžu od dodávateľov požadovať vytlačenú verziu (Článok 3 Povinnosti dodávateľov). Dodatočné informácie k novému štítku a informačnému listu pre predaj na diaľku a prostredníctvom internetu sú v prílohách VII a VIII dotknutých nariadení ku štítkovaniu.
 • V prípade predaja na diaľku a telemarketingu môžu zákazníci dostať na požiadanie od predajcu vytlačený energetický štítok a informačný list (obvykle bod 6 prílohy VII). V prípade telemarketingu musí zákazník dostať informáciu o triede energetickej účinnosti a rozsahu dostupných tried v hovorenej podobe (orálne).

Informácie týkajúce sa európskej databázy výrobkov EPREL

Ako a kedy sú generované nové štítky?

 • Dodávatelia už od 1. januára 2019 musia registrovať svoje spotrebiče, ktoré majú energetický štítok.
 • Dodávatelia  musia svoje produkty znovu registrovať, ak nespadajú pod dané výnimky. S touto novou registráciou je generovaný nový identifikátor EPREL.
 • Do tretieho kvartálu 2020 umožňoval EPREL firmám predregistráciu produktov, teda vytvoriť nový štítok „manuálne“. EPREL pri nových štítkoch vytvoril QR kód, ktorý sa dal integrovať do  zdrojového súboru štítku (formát INDD). Takže dodávateľ si mohol štítok vytvoriť sám s pomocou grafika.
 • Plná registrácia do databázy EPREL sa začala od tretieho kvartálu 2020. To zahŕňa funkciu tvorby nových štítkov. Takže od tretieho kvartálu 2020  databáza EPREL vytvára kompletné nové štítky. Dodávatelia musia zadať všetky dáta pre produkty a štítok je vytvorený automaticky databázou EPREL.

Budú mať predajcovia možnosť stiahnuť si štítok a informačné listy z databázy EPREL?

Predajcovia budú mať možnosť stiahnuť si informácie z databázy EPREL najskôr od dátumu platnosti nových štítkov.

Kedy budú informácie o nových štítkoch v databáze EPREL dostupné aj pre verejnosť?

 • Verejnosť bude mať možnosť stiahnuť si nové štítky a informačné listy z databázy EPREL od dátumu platnosti nových štítkov.
 • Prístup do databázy EPREL bude umožnený cez QR kód priamo na produktovú stránku.
 • Informácie poskytnuté v databáze EPREL sú založené na súčasnej/starej regulácii do 28. 2. 2021 pre domáce spotrebiče, televízory a elektronické displeje, resp. do 31. 8. 2021 pre svetelné zdroje. Informácie podľa nových nariadení budú poskytované od 1. 3. 2021 pre domáce spotrebiče, televízory a elektronické displeje a od 1. 9. 2021 pre svetelné zdroje.

Propagačné a vzdelávacie materiály týkajúce sa nových štítkov

Aké propagačné a vzdelávacie materiály môžu byť použité pred začiatkom platnosti nových nariadení (1. 3. 2021 a 1. 9. 2021)?

 • Žiadny propagačný materiál pre produkty, ktorých sa týka zmena štítkov, nie je možné zverejniť pred začiatkom platnosti nového nariadenia (1. 3. 2021 pre domáce spotrebiče, televízory a elektronické displeje a 1. 9. 2021 pre svetelné zdroje). Katalógy môžu byť pripravené, ale v žiadnom prípade nie distribuované zákazníkom, používané v predajniach alebo online dostupné na webe pred týmto dátumom. To isté platí aj pre reklamu na internete.
 • Informačné kampane so vzdelávacími materiálmi týkajúce sa nových energetických štítkov môžu byť zverejnené pred začiatkom platnosti nových nariadení.